Motion om inrättande av hygiensjuksköterska

Fler än 10 500 personer med diagnosen covid-19 har hittills avlidit i Sverige, varav nästan 9 av 10 var 70 år eller äldre. De allra flesta hade vård och omsorg i någon form – nästan hälften på ett särskilt boende för äldre. I somras tillsatte regeringen efter påtryckningar från riksdagen en kommission för att granska […]

Utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete

Tyresö kommun ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande arbete. Kommunen ska ha god samverkan med trygghetsskapande föreningar och förstås polisen. Antalet anmälda brott har ökat sedan 2019, framförallt brotten mot minderåriga utförda av andra minderåriga i form av rån och misshandel, det är riktigt oroväckande, likaså narkotikabrotten. 2015 antog kommunfullmäktige en Brottsförebyggande policy. Grundprincipen är att […]

Motion om att sortera avfall hemma

Tyresös återvinningsstationer är ständigt överfulla och kommunens miljöarbete behöver utvecklas. Det ska vara lätt att göra rätt. Vi är många människor som vill göra rätt för oss och sortera avfallet på ett korrekt vis. Många av våra grannkommuner har kommit längre i den processen än vad Tyresö har gjort och det vill vi Moderater ändra […]

Ja till en skärgårdskrog vid Strandbadet!

Vi Moderater vill möjliggöra för en entreprenör att bygga en restaurang vid Strandbadet. Genom att kommunen arrenderar ut mark kan Tyresöborna få service i toppklass utan att skattebetalarna står för notan. Tyresö är en fantastisk skärgårdskommun. Stora delar av Tyresö är omringat av vatten vilket är en stor attraktionskraft. Moderaterna har en vision att Tyresö […]

Motion om att revidera kommunens översiktsplan

Tyresös översiktsplan 2035 är ett strategiskt och visionärt dokument, som ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden i kommunen ska användas och hur den existerande samhällsmiljön ska utvecklas. Arbetet med inhämtande av Tyresöbornas åsikter i planarbetet pågick under 2013 och 2014. Fullmäktige antog översiktsplanen i bred politisk enighet i maj 2017. Varje […]

Krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

I Tyresö ska varken kön, klass eller klan begränsa barn och ungdomars frihet. Det måste gälla oavsett den som är uppväxt här eller den som kommer från en annan kultur. Uppskattningar visar att 240 000 ungdomar i Sverige lever under hedersförtryck. Barn lever i familjer med snäva föreställningar om hur man bör leva och vara. […]

Motion angående stärkt kameraövervakning

Tyresö är i grunden en trygg och lugn kommun. Över tid har brottsligheten sjunkit, trots växande befolkning. Till stor del som ett resultat av ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete mellan kommunen och polisen. Men också andra goda krafter som det lokala närings- och föreningslivet och ett engagerat civilsamhälle. Samtidigt är vi inte en kommun utan bekymmer. Även här finns […]

Motion angående tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd

Moderaterna har varit med och framgångsrikt pressat tillbaka arbetslösheten och bidragsberoendet i Tyresö kommun till rekordlåga nivåer. Genom bland annat matchade arbetsmarknadsinsatser och tydligare krav för att erhålla försörjningsstöd har rättigheter, skyldigheter och möjligheter balanserats. Det här arbetet behöver nu inte bara fortskrida, det måste utvecklas. I förlängningen handlar det om att stärka samhällskontraktet. Varje […]

Motion angående att underlätta för små företag att delta i kommunens upphandlingar

Lagen om offentlig upphandling, LOU, reglerar myndigheters inköp av varor och tjänster. Syftet är att få valuta för medborgarnas skattepengar genom att dra nytta av konkurrensen på aktuella marknader enligt principen; bästa möjliga kvalitet till lägsta pris. LOU är viktig och ska följas men många gånger försvåras konkurrensen allvarligt på grund av tolkning och tillämpning. […]