Motion angående tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd

Moderaterna har varit med och framgångsrikt pressat tillbaka arbetslösheten och bidragsberoendet i Tyresö kommun till rekordlåga nivåer. Genom bland annat matchade arbetsmarknadsinsatser och tydligare krav för att erhålla försörjningsstöd har rättigheter, skyldigheter och möjligheter balanserats. Det här arbetet behöver nu inte bara fortskrida, det måste utvecklas.

I förlängningen handlar det om att stärka samhällskontraktet. Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat gå till polis, skola eller vård. Eller tillbaka till skattebetalarna.

Försörjningsstödets syfte är dessutom inte att vara en långsiktig försörjningskälla, utan ett stöd för att själv kunna återgå i egen försörjning och ta kontrollen över sitt liv. Att byta vanmakt mot egenmakt.

I dag är det upp till varje kommun att kräva motprestationer från dem som erhåller försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Vi anser att det ska vara obligatoriskt att söka arbete från dag ett (1) samt göra sig tillgänglig för kommunens aktiviteter, såsom jobbsatsning eller motsvarande, för att härigenom öka sin egen anställningsbarhet. I annat fall ska stödet kunna reduceras eller helt förverkas. Undantag ska egentligen bara göras om det finns synnerliga skäl. Det kan till exempel vara sjukdom eller barn i hushållet.

Hembesök är ett annat verktyg för att rätt stöd ska kunna ges men också i kampen för ökad jämställdhet. En hög andel som får ekonomiskt bistånd är kvinnor födda utomlands. Även ensamstående kvinnor med barn är överrepresenterade. Genom hembesök kan dessa grupper som fastnat i utanförskap fångas upp på ett bättre sätt. Hembesök är också viktigt för att identifiera fusk och felaktiga utbetalningar.

Solna kommun har länge varit ett föredöme på området. De har med sitt arbetssätt, där socialsekreterare, utredare och näringslivet arbetar tätt, lyckats få en genomsnittstid på blott fyra månader för arbetssökande att komma i jobb. I metoden ingår just hembesök som en del i processen. Besöken genomförs av utredare som därmed kompletterar och avlastar socialtjänstens medarbetare. Förutom hembesöken arbetar utredarna med att säkerställa att utbetalningar som görs stämmer. Utredarna arbetar förebyggande med att informera handläggare om vad de bör uppmärksamma och vägleder när misstanke om felaktiga utbetalningar föreligger.

Forskning visar att aktivitetskrav och hög förväntan om att förändra sin situation i kombination med ekonomiska drivkrafter bidrar till kortare tid i utanförskap. Vi vill att Tyresö följer Solnas modell och vidtar skarpa åtgärder för att motverka bidragsfusk och hjälpa fler till arbete.

Vi ska dock inte nöja oss med att bara hålla jämna steg med Solna och andra föregångskommuner. Målsättningen och strävan bör vara att Tyresö ska ha Sveriges lägsta bidragsberoende. Inte minst är det en viktig utgångspunkt om man som vi har de allra högsta ambitionerna för att också lyckas med integrationen. I Tyresö ska alla känna att de kommer till sin rätt och klarar sin egen försörjning. Här ska skattemedel gå till förskola, skola och äldreomsorg. Inte till bidrag.

För detta krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete där alla Tyresöbor utan försörjning tidigt får den egna förmågan kartlagd och erhåller ett aktivt och kvalificerat stöd.

Moderaterna föreslår kommunfullmäktige besluta:

att: Särskilda utredare införs med uppgift att arbeta uppsökande för att motverka felaktiga utbetalningar samt rent fusk av försörjningsstöd.

att: Hembesök alltid görs innan beslut om försörjningsstöd fattas.

att: Delta i jobbsatsning eller motsvarande ska vara obligatoriskt för att erhålla försörjningsstöd annars ska stödet, efter individuell prövning, kunna reduceras eller förverkas.

att: I övrigt, i all väsentlighet, ta intryck av Solnas modell för att bryta bidragsberoende och korta vägen till jobb.

att: Sätta mål om att Tyresö ska ha Sveriges lägsta bidragsberoende senast år 2022.

För Moderaterna

 

Anki Svensson

Dick Bengtson

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut