Arbetsordning för kommunfullmäktigegruppen

Senast ändrat vid Moderaternas arbetsstämma 2017. Antagen av kommunfullmäktigegruppen 2018 med lokalt undantag beviljat av förbundsstyrelsen i Stockholms län.

§1 Gruppens sammansättning

Mom.1
Den moderata gruppen i kommunen består av moderata ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Till gruppens överläggningar kallas med yttranderätt även moderata ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och kommunala bolagsstyrelser, politiskt tillsatta moderata tjänstemän i kommunen, moderata kommunrevisorer samt föreningsoch kretsordförande i kommunen. Partiets medlemmar har rätt att närvara med yttranderätt vid ordinarie gruppsammanträde. Partiombudsmannen i förbundet ska för kännedom erhålla kallelse till gruppmöte. Därutöver bör gruppmöten, öppna även för allmänheten, regelbundet hållas.

Mom.2
Den moderata landstingsgruppen består av moderata ledamöter och ersättare i landstinget. Till gruppens överläggningar kallas även moderata ledamöter och ersättare i viktigare styrelser och nämnder, politiskt tillsatta moderata tjänstemän, moderata landstingsrevisorer, förbundsordförande och partiombudsmän i landstingsområdet.

§2 Gruppens arbetsuppgifter:

att utifrån fastställda program genomföra partiets politik,

att i samarbete med partiorganisationen medverka till och initiera information och opinionsbildning i kommunala frågor till väljare och medlemmar,

att genom partiets organisation och genom kontakter med medborgarna hålla sig underrättad om behov, önskemål och synpunkter som berör kommunens (motsvarande) verksamhet,

att utse ledamöter av gruppledning och efter samråd övriga organ,

att vid behov tillsätta särskild kommitté, utredning, projektgrupp med mera,

att i förekommande fall besluta om organisation och hantering av till gruppen avsatta politiska resurser och medel.

§3 Gruppens sammanträden

Mom.1
Den nyvalda gruppen sammanträder snarast och senast tre veckor efter valdagen för förberedande sammanträde. Ordföranden i den avgående gruppen ansvarar för sammankallande av den tillträdande gruppen och fungerar som interimistisk ordförande för den nyvalda gruppen tills ny utsetts. Vid förberedande sammanträde ska minst förekomma:

a) Val av mötesordförande

b) Val av mötessekreterare

c) Information om valresultatet och dess konsekvenser

d) Information om gällande arbetsordningsregler för nomineringsförfarande, ledamöters skyldigheter etcetera

e) Fastställande av tidsplan för gruppens förberedelser av fullmäktiges valärenden

f) Fastställande av sammanträdestid för konstituerande gruppsammanträde

g) Val av valberedning för förberedande av gruppens interna val. Bestämmelserna i avsnitt sju gäller i tillämpliga delar.

Mom. 2
Den nyvalda gruppen sammanträder snarast efter förberedande möte för konstituerande sammanträde. Ordföranden i den avgående gruppen ansvarar för sammankallande av den tillträdande gruppen. Vid konstituerande sammanträde ska minst förekomma:

a) Eventuellt val av särskild ordförande för gruppens sammanträden (se avsnitt 5.1)

b) Val av gruppordförande

c) Val av vice gruppordförande

d) Val av gruppsekreterare

e) Eventuellt val av gruppstyrelse (se avsnitt 5)

f) Eventuellt val av valberedning (se avsnitt 7)

g) Fastställande av arbetsordning.

Mom.3
Gruppens ledamöter och ersättare är röstberättigade i moment 1 och 2 samt liknande interna beslut.

Mom.4
Sammanträde hålls före kommun (motsvarande) styrelsens sammanträde för genomgång av ärenden enligt styrelsens föredragningslista samt övriga frågor av gemensamt intresse.

Sammanträde kan därutöver vid behov hållas i anslutning till fullmäktiges sammanträde.

Mom.5
Sammanträdesplan för påföljande år fastställs senast under december månad.

Fullmäktigegruppen sammanträder på ordförandens kallelse. Fullmäktigegruppen ska dessutom kallas om det begärs av minst en tredjedel av gruppens ordinarie ledamöter.

Ärenden som önskas upptagna till behandling vid gruppsammanträde ska anmälas till ordföranden snarast och senast vid gruppsammanträdets början för att bli föremål för beslut.

Kallelse till sammanträde bör sändas ut i god tid till gruppmedlemmarna. I kallelse bör i möjligaste mån anges vilka ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet.

Mom.6
Ordinarie ledamot och ersättare har rösträtt på gruppens sammanträden (lokalt undantag beviljat av länsförbundsstyrelsen för Moderaterna i Stockholms län)

Mom.7
Begärs omröstning ska denna, utom vid personval, ske öppet. Utgången bestäms genom enkel majoritet. Vid personval ska omröstning genomföras i en valhandling. Vid sluten omröstning ska valsedel för att vara giltig uppta så många namn som valet avser. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder med undantag för val eller nominering, då lotten avgör.

Vid personval som avser en plats ska den som blir vald erhålla minst hälften av antalet avgivna giltiga valsedlar. I annat fall genomförs ytterligare en omröstning mellan de två kandidater som erhållit de högsta röstetalen.

Mom.8
Mot beslut kan anföras reservation. Vid gruppsammanträde ska ledamot och ersättare i förekommande fall redovisa avvikande mening.

Gruppen kan rekommendera hur enskild ledamot ska ta ställning till ärende vid fullmäktigemöte. Detsamma gäller i fråga om representanternas ställningstagande i utskott, delegationer, nämnder och styrelser.

Beslutar gruppen att rekommendera partiets ledamöter att ta viss ställning till ärende, ska ledamot, som ämnar hålla anförande eller rösta på sätt som icke överensstämmer med rekommendationen, anmäla detta vid gruppmötet. Ledamot som icke är närvarande vid gruppmötet, ska i god tid före fullmäktigemötet anmäla avsikt att hålla sådant anförande eller rösta på sådant sätt till ordföranden.

I valärenden gäller gruppens rekommendation för samtliga tjänstgörande ledamöter i fullmäktige.

Mom.9
Gruppen kan enligt ”Försäkran för kandidat och förtroendevald” uttala att den inte längre har förtroende för en person som representant. Sådant beslut ska i förekommande fall genomföras med sluten omröstning och med två tredjedels majoritet av ordinarie ledamöter och ersättare i fullmäktige för att bli gällande. Beslutet ska föregås av att representanten och förbundsstyrelsen beretts tillfälle att yttra sig. Från det att gruppen uttalat att den ej har förtroende för en person och till dess att den avsagt sig sina uppdrag är personen avstängd från gruppens arbete

§4 Gruppledamöternas skyldigheter

Mom.1
Ledamot ska vara beredd att vid gruppens sammanträde föredra ärenden inom sin nämnds eller motsvarande område och också vara beredd att i dessa ärenden föra gruppens talan vid fullmäktiges sammanträden.

Mom.2
Ledamot ska före inlämnandet av motion informera gruppen. Inlämnande av interpellation eller enkel fråga ska föregås av samråd med gruppordföranden eller presidiet.

Mom.3
Vid gruppsammanträde ska ledamot i förekommande fall klart redovisa avvikande mening. Beslutar gruppen att rekommendera partiets ledamöter att ta viss ställning till ärende, ska ledamot som ämnar hålla anförande eller rösta på sätt som icke överensstämmer med rekommendationen, anmäla detta senast vid gruppmötet före fullmäktiges sammanträde. Ledamot som icke är närvarande vid gruppmötet, ska i god tid före fullmäktigemötet anmäla avsikt att hålla sådant anförande eller rösta på sådant sätt till ordföranden.
Tjänstgörande ledamot eller ersättare som icke är närvarande vid gruppmötet och ej anmält avvikande mening enligt ovan finner sig i gruppens beslut.

Mom.4
Förhinder att närvara vid gruppsammanträde ska snarast anmälas till gruppens sekreterare.

Mom.5
Ledamot ska medverka vid kommunal (motsvarande) politisk information, opinionsbildning och kampanjarbete till allmänhet och partimedlemmar

§5 Gruppens ledning

Mom.1
Gruppens ordförande är gruppledare för partigruppen i fullmäktige. Vid förfall inträder vice ordföranden. Gruppens presidium företräder gruppen gentemot andra partier såvida inte annat beslut fattas. Gruppen kan även utöver presidiet utse särskild ordförande för gruppens sammanträden.

Mom.2
Bland gruppens ledamöter kan en gruppstyrelse väljas. I fullmäktigegrupper med mer än tio ledamöter bör en gruppstyrelse väljas.

Mom.3
Gruppstyrelse består av fullmäktigegruppens presidium samt ytterligare en, tre eller fem ledamöter. Vid valet tillses att den får en allsidig sammansättning.

Mom.4
Gruppstyrelse väljs för en period som motsvarar fullmäktigeledamöternas mandatperiod. Valet förrättas vid det konstituerande sammanträdet.

Avgår ledamot av gruppstyrelse under mandatperioden förrättas på nästkommande gruppsammanträde fyllnadsval för återstoden av mandatperioden.

Mom.5
Gruppstyrelse sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är nödvändigt eller då minst en tredjedel av ledamöterna av gruppstyrelsen så begär.

Mom.6
Gruppstyrelsens uppgifter är:

att leda och hålla ihop fullmäktigegruppens arbete,

att åstadkomma ett samordnat uppträdande av fullmäktigegruppen, i synnerhet i valärenden,

att snarast efter val ansvara för att utforma politisk plattform (”regeringsförklaring”) som ligger till grund för förhandlingar med andra partier om vilken politik som ska föras och vilken majoritetskonstellation som kan åstadkommas,

att genomföra utvecklingssamtal med ledamöterna i fullmäktigegruppen,

att i förekommande fall ansvara för fullmäktigegruppens medel och övriga tillgångar,

att i förekommande fall inom eller utom sig utse fullmäktigegruppens kassör,

att i förekommande fall ansvara för fullmäktigegruppens kansli och politiska organisation,

att i det fall särskild valberedning ej utses utgöra valberedning som i samråd med partiorganisationen förbereder de val och nomineringar som fullmäktigegruppen har att förrätta. Stadgandena i avsnitt sju gäller i tillämpliga delar även för gruppstyrelsen.

§6 Organisation i nämnder och styrelser

Mom.1
De moderata ledamöterna i nämnd/ styrelse och deras ersättare utgör nämndgrupp för respektive nämnd eller motsvarande organ. Nämndgruppen ansvarar för det löpande politiska arbetet inom sitt verksamhetsområde. En av ledamöterna utses som nämndansvarig (gruppledare). Det åligger denne att lämna fullmäktigegruppen och eventuell gruppstyrelseinformation beträffande aktuella frågor, förmedla gruppens eller gruppstyrelsens uppfattning till de andra partirepresentanterna inom respektive organ, samt i övrigt verka för ett samordnat uppträdande.

§7 Valfrågor

Mom.1
Nominering av kandidat till sådant förtroendeuppdrag som tillsätts av kommunen förbereds av gruppens valberedning efter samråd med föreningarna eller kretsen i kommunen, eller med förbundet där landsting saknas. För landstinget ska sådant samråd alltid ske med förbundet.

Vid olika mening mellan partiorganisation och fullmäktigegrupp gäller den uppfattning fullmäktigegruppen har efter att partiorganisationens uppfattning ställts under proposition vid gruppsammanträde.

Inför de valärenden som inleder en mandatperiod ska samtliga medlemmar inom kommunen eller motsvarande beredas möjlighet att nominera kandidater eller anmäla om intresse finns för uppdrag i nämnder och styrelser.

Mom.2
För nominering av kandidat till sådant förtroendeuppdrag som tillsätts eller nomineras av fullmäktige kan väljas en särskild valberedning. Utses inte gruppstyrelse ska valberedning utses.

Mom.3
Valberedningen ska bestå av tre, fem eller sju ledamöter. Vid valet tillses att den får en allsidig sammansättning.

Mom.4
Valberedningen bör till sig adjungera ledamöter från partiorganisationen vilka har yttranderätt men ej rösträtt.

Mom.5
Det åligger valberedningen att förvissa sig om att den som föreslås till viss post är beredd att kandidera därtill samt att kandidaten skrivit under ”Försäkran för kandidat och förtroendevald”.

Mom.6
Valberedningens förslag till kandidater till de uppdrag som ska väljas inför en ny mandatperiod ska finnas tillgängliga för  fullmäktigegruppens ledamöter senast 5 dagar före det gruppmöte där valen ska göras

Mom.7
Valberedningens arbete ska genomföras i samråd med partiorganisationen och den ska yttra sig över valberedningens förslag.

§8 Arbetsordning

Mom.1
Vid inledningen av en ny mandatperiod ska efter samråd med förbundet den tillträdande gruppen konfirmera eller revidera denna arbetsordning. Görs inte detta gäller denna normalarbetsordning som finns som bilaga till partiets normalstadgar.

§9 Ändring av normalarbetsordning

Mom.1
Om kommunfullmäktigegruppen tar beslut om ändringar i normalarbetsordningen ska de anmälas till förbundsstyrelsen.

Mom.2
Om landstings- alt regionfullmäktigegruppen tar beslut om ändringar i normalarbetsordningen ska de anmälas till partistyrelsen.