Stadgar

Senast ändrade av partistämman 17-20 oktober 2019. Gäller från och med 1 januari 2020.

§1 Ändamål 

Partiföreningens strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet företräder. 

Partiföreningens uppgift är därför att målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata idéer, att vinna människor som medlemmar och väljare till partiet och att i praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med partiets samhällssyn.

§2 Organisation

Partiföreningen har till uppgift att samordna och leda partiets arbete inom sitt verksamhetsområde. Finns flera partiföreningar i samma kommun kan dessa samverka vid utförandet av uppgifter. I sitt arbete ska föreningen särskilt uppmärksamma informations- och kampanjverksamheten, lokala politiska frågor, rekrytering och utbildning samt anskaffa medel för verksamhetens bedrivande.

Inom föreningens verksamhetsområde bör finnas en ungdomsförening.

En kommuntäckande partiförening eller en partiförening som omfattar flera kommuner, kan delas in i geografiska, intresse- eller verksamhetsbaserade sektioner.

§3 Medlemskap

Mom.1
Medlem i partiföreningen är den som är bosatt inom dess verksamhetsområde, delar partiets grundvärderingar, följer stadgarna, uppnått den av Moderata Ungdomsförbundet föreskrivna lägsta medlemsålder och som betalat fastställd medlemsavgift. Medlem som ej erlagt den årliga medlemsavgiften senast vid halvårsskiftet erhåller ett registrerat medlemskap. Registrerad medlem kvarstår därefter som längst till och med utgången av nästkommande kalenderår.

Partiföreningens verksamhetsområde fastställs av förbundsstyrelsen. Medlem i
Moderatkvinnorna respektive Moderata Ungdomsförbundet är medlem i den partiförening inom vars verksamhetsområde medlemmen är bosatt eller sökt och erhållit medlemskap i.

Efter särskild ansökan hos partiföreningens styrelse kan medlem som inte är bosatt inom partiföreningens verksamhetsområde erhålla medlemskap. Medlem som inte är folkbokförd inom partiföreningens verksamhetsområde äger inte rösträtt i provval till kommun, region eller riksdagsval om något av dessa områden inte omfattar folkbokföringsorten.

Mom.2
För att väljas till/inneha ett förtroendeuppdrag inom, respektive för, partiet krävs att personen är medlem, undantaget auktoriserad/godkänd revisor eller motsvarande.

Mom.3
Medlem eller registrerad medlem som är medlem i och/eller aktivt arbetar för någon med partiet konkurrerande politisk organisation, eller genom sitt handlande skadar partiföreningens syften, kan uteslutas ur partiföreningen.

Mom.4
Inträffar fråga om uteslutning har partiföreningens styrelse att anmäla förhållandet till förbundsstyrelsen och avge yttrande i frågan. Beslut om uteslutning fattas av partistyrelsen efter förslag av förbundsstyrelsen. Från det att ett uteslutningsärende väckts i och behandlats av förbundsstyrelsen tills dess att ärendet avgjorts av partistyrelsen saknar medlemmen rösträtt i partiet och möjligheten att utöva sina förtroendeuppdrag i partiet. Utesluten medlem kan endast skriftligen ansöka om återinträde hos förbundsstyrelsen där senaste medlemskapet fanns. Återinträde som medlem i partiet avgörs av partistyrelsen.

Mom.5
Medlem i annan förening inom Moderata Samlingspartiet äger mot uppvisande av medlemskort, eller genom att på annat sätt styrka sitt medlemskap, rätt att delta i möte med partiföreningen och äger då yttranderätt men ej förslags- eller rösträtt.

Mom.6
För att erhålla rösträtt på års- och nomineringsmöten ska medlem ha varit medlem I föreningen sex veckor före motet och vara införd i av förbundet tillhandahållen röstlängd.

Mom.7
Årsmötet fastställer medlemsavgiften till partiföreningen för nästkommande kalenderår. Denna får ej understiga de sammanlagda årsavgifterna till förbundet och riksorganisationen. Medlemsavgiften gäller för ett kalenderår. Avgift för ny medlem som betalas efter den 1 september gäller även för påföljande kalenderår.

Årsavgiften upptas i samverkan med förbundet.

§4 Årsmöte

Mom.1
Årsmötet är partiföreningens högsta beslutande organ och består av alla medlemmar i partiföreningen.

Mom.2
Partiföreningens årsmöte sammanträder på kallelse av styrelsen. Ordinarie årsmöte hålls varje år inom de månader förbundsstyrelsen beslutat. Extra årsmöte hålls då styrelsen så finner påkallat eller då minst en tredjedel av partiföreningens medlemmar så begär.

Mom.3
Kallelse till partiföreningens årsmöte utfärdas av styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Kallelse till extra årsmöte utfärdas så snart beslut fattats om extra årsmöte.

Mom.4
Rätt att till partiföreningens årsmöte väcka förslag tillkommer medlemmar i föreningen. Förslag ska senast två veckor före årsmötet ha inkommit till föreningens styrelse. Senast en vecka före årsmötet ska handlingarna finnas tillgängliga för medlemmarna. Ärenden av brådskande natur kan dock efter årsmötets beslut omedelbart upptas till behandling.

Mom.5
Vid ordinarie årsmöte ska väljas en styrelse för tiden till nästa ordinarie årsmöte.

Mom.6
Vid ordinarie årsmöte ska minst förekomma: Härutöver tillkommer vid vissa årsmöten
även beslut och val enligt rekryterings- och nomineringsreglerna, se detta avsnitt.

 • a) Val av ordförande att leda förhandlingarna.
 • b) Val av sekreterare.
 • c) Val av justeringspersoner.
 • d) Fastställande av föredragningslista.
 • e) Godkännande av årsmötets utlysning.
 • f) Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • g) Revisorernas berättelse och fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 • h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • i) Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår. Förslag från styrelsen
 • (propositioner).
 • j) Inkomna övriga förslag (motioner).
 • k) Anteckning om självskrivna ledamöter.
 • l) Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
 • m) Val av ordförande och vice ordförande.
 • n) Val av minst tre styrelseledamöter varav en moderatkvinnoansvarig om moderatkvinnoförening saknas inom verksamhetsområdet.
 • o) Val av två revisorer och ersättare för dem.
 • p) Val av rekryteringskommitté alt. nomineringskommitté enligt bestämmelserna.
 • q) Val av valberedning.
 • r) Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare.
 • s) Övriga ärenden.

 

Omröstning vid årsmötet sker öppet, utom votering vid personval som ska vara sluten. Medlem ska personligen utöva sin rösträtt vid årsmötet. Röstning får inte ske med fullmakt. 

Vid sluten omröstning ska valsedel för att vara giltig, uppta så många namn av de föreslagna kandidaterna som valet avser.

Utgången av omröstning bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstning i frågor 
om stadgeändring, sammanslagning eller delning, där två tredjedels majoritet krävs. Vid lika röstetal avgörs personval med lotten och övriga frågor i enlighet med den mening som ordföranden biträder. Saknar särskilt vald mötesordförande formell rösträtt avgörs även övriga frågor genom lottning.

Vid personval som avser en plats ska den som blir vald erhålla minst hälften av antalet avgivna giltiga valsedlar. I annat fall genomförs ytterligare en omröstning mellan de två kandidater som erhållit de högsta röstetalen.

Mom.7
Ledamot av partiföreningens styrelse äger inte delta i beslut om ansvarsfrihet för denna eller i val av revisor.

Mom.8
Partiföreningen utser det antal förbundsstämmoombud man fått besked från förbundet om. Vid val av ombud tillses att Moderatkvinnorna och Moderata Ungdomsförbundet representeras i förhållande till sina medlemsantal. Ombud och ersättare fungerar intill dess nya utsetts.

Mom.9
Förbundsstyrelsen kan kalla till extra årsmöte I föreningen om förbundsstyrelsen bedömer att styrelsen allvarligt bryter mot eller avser bryta mot partiets stadga. Om sådant beslut fattas kan förbundsstyrelsen också besluta att föreningens ekonomiska medel ska förvaltas av förbundsstyrelsen eller partiombudsmannen fram till dess att det extra årsmötet har hållits.

§5 Styrelse

Mom.1
Partiföreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande, vice
ordförande och minst tre av årsmötet valda ledamöter.
Kommunfullmäktigegruppens och moderatkvinnoföreningens ordförande är självskrivna
ledamöter när partiföreningen inte ingår i krets.
Moderata Ungdomsförbundets lokala organisation, som omfattar föreningens
verksamhetsområde, utser en ledamot, normalt sin ordförande, jämte ersättare i
partiföreningens styrelse.

Mom.2
Styrelsen utser de funktionärer som behövs för verksamheten.

Styrelsen åligger:

att leda partiets politiska och organisatoriska verksamhet inom partiföreningens verksamhetsområde och i samråd med förbundsstyrelsen skapa en lokal organisation som effektivt kan bedriva kampanjer, information, utbildning, rekrytering och medlemsvård,

att följa och aktivt delta i regionpolitiken, kommunpolitiken genom fortlöpande kontakter med partiets region- och kommunfullmäktigegrupp och representanter i nämnder och styrelser,

att i samråd med fullmäktigegruppen förbereda nominering till kommunal representation,

att verka för att medlemmarna informeras i rikspolitiska, regionpolitiska och kommunpolitiska frågor bland annat genom kontinuerlig mötesverksamhet,

att hålla fortlöpande kontakt med förbundsstyrelsen och partiets tjänstemän,

att till förbundsstyrelsen lämna begärda uppgifter om föreningens organisation, medlemmar, ekonomi och verksamhet,

att samverka med Moderatkvinnorna,

att samverka med Moderata Ungdomsförbundets lokala organisation, samt vara ungdomsdistriktet behjälplig i utvecklingen av dess verksamhet,

att verka för rekrytering av nya medlemmar,

att verka för medlemmars utbildning i politiska och organisatoriska frågor,

att handha partiföreningens ekonomi, att uppbära och bestämma användandet av kommunalt partistöd när det endast finns en partiförening i kommunen,

att tillse att personuppgifterna i partiets medlemsregister hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgifter får inte spridas vidare om inte personen lämnat sitt samtycke.

§6 Rekryterings- och nomineringsarbetet

Mom.1
I god tid före allmänna val ska partiföreningen efter kallelse av styrelsen sammanträda för att behandla rekrytering och nominering av kandidater inför valen. Därvid ska av förbundsstämman fastställda rekryterings- och nomineringsregler följas. Undantag kan
beviljas av förbundsstyrelsen.

Partiföreningen ska nominera och fastställa valsedlar för kommunala val inom föreningens verksamhetsområde. När partiföreningen ingår i en krets fastställs valsedlar för kommunfullmäktige av kretsen.

Mom.2
För att rösta i provval och delta i beslut rörande kandidatnominering fordras att medlem är folkbokförd i den kommunvalet gäller.

Förbundsstyrelsen kan efter begäran av partiföreningens styrelse eller på eget initiativ pröva nomineringsförfarandet i kommunen eller regionvalkretsen. Förbundsstyrelsen kan med två tredjedelars majoritet fastställa en ny valsedel samt återkalla de av nomineringsstämma beslutade valsedlarna eller avföra enskilda kandidater.

Förbundsstyrelsens beslut ska senast ha ägt rum fyra veckor efter det att nomineringsstämma ägt rum. Förbundsstyrelsen kan med två tredjedelars majoritet avföra enskilda kandidater som bryter mot gällande regelverk från kommun-, region-, och riksdagslistor under perioden från listornas fastställande till valdagen.

Ett beslut om överprövning ska meddelas partistyrelsen för kännedom.

§7 Påkallande av sammanträden

Förbundsstyrelsen äger påkalla sammanträde med partiföreningens styrelse.
Till sammanträde med denna samt till årsmöte eller annan sammankomst äger förbundsstyrelsen sända företrädare med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

§8 Krets

Finns flera partiföreningar i samma kommun ska en krets eller förbund inrättas för dessa.

§9 Räkenskaper och revision

Räkenskapsåret fastställs av förbundsstyrelsen. Räkenskaper, förvaltningsberättelse och övriga handlingar som berör förvaltningen ska av styrelsen överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Granskningen ska vara avslutad och revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet överlämnad till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§10 Stadgar och stadgeändring

Mom.1
För partiförening gäller av partistämman antagna normalstadgar. Avvikelser från dessa ska fastställas av förbundsstyrelsen.

Mom.2
Ändring av partiföreningens stadgar kan beslutas endast av partiföreningens årsmöte, varvid två tredjedels majoritet erfordras.

§11 Upplösning, sammanslagning och delning

Mom.1
Om partiförening ska upplösas, fastställer förbundsstyrelsen nytt verksamhetsområde för berörda föreningar. Före beslut om sammanslagning ska godkännande lämnas av förbundsstyrelsen. För sammanslagning fordras beslut med minst två tredjedels majoritet av två på varandra följande årsmöten, varvid minst det ena ska vara ordinarie årsmöte. Årsmötena ska hållas med minst fyra veckors mellanrum. I personlig kallelse till årsmöte anges att förslag till sammanslagning ska behandlas på årsmötet. 

Vid sammanslagning ska partiföreningens handlingar, tillgångar och skulder tillfalla den sammanslagna partiföreningen. 

Sker sammanslagning med fler än en partiförening ska fördelningen av medlemmar, handlingar, tillgångar och skulder beslutas av förbundsstyrelsen.

Mom.2 
Om en partiförening inte haft årsmöte som valt stadgeenlig styrelse under de senaste 18 månaderna ska förbundsstyrelsen pröva om föreningen ska upplösas. Beslutar förbundsstyrelsen att föreningen inte ska upplösas ska förbundsstyrelsen ompröva sitt beslut en gång årligen om inte föreningen valt stadgeenlig styrelse under perioden. 

Förbundsstyrelsen beslutar därefter hur kvarvarande handlingar, tillgångar, skulder, verksamhetsområde och medlemmar ska överföras till andra partiföreningar i första hand inom kommunen och i andra hand inom förbundet. Om den upplösta föreningens skulder överstiger tillgångarna ska föreningens samtliga tillgångar och skulder överföras till förbundet.

Mom.3
Om partiförening ska delas ska förbundsstyrelsens godkännande först inhämtas. För delning fordras beslut med minst två tredjedels majoritet av två på varandra följande årsmöten, varvid minst det ena ska vara ordinarie årsmöte. I personlig kallelse till årsmöte anges att förslag till delning ska behandlas på årsmötet.

Före andra beslutet om delning ska årsmötet besluta om hur den ursprungliga partiföreningens medlemmar, handlingar, tillgångar och skulder ska fördelas på de nya föreningarna. Sådan fördelning får inte bli uppenbart orättvis. Tvist om fördelning avgörs slutgiltigt av förbundsstyrelsen.

Mom.4 
Vid förändring av partiföreningars verksamhetsområde genom sammanläggning eller delning ska det andra årsmötet också fastställa namn för den eller de partiföreningar som bildas