Motion om att revidera kommunens översiktsplan

Tyresös översiktsplan 2035 är ett strategiskt och visionärt dokument, som ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden i kommunen ska användas och hur den existerande samhällsmiljön ska utvecklas. Arbetet med inhämtande av Tyresöbornas åsikter i planarbetet pågick under 2013 och 2014. Fullmäktige antog översiktsplanen i bred politisk enighet i maj 2017.

Varje kommun ska ha en översiktsplan som anger den långsiktiga inriktningen för kommunens utveckling, vilket betyder att delar av det som redovisas i översiktsplanen kan komma att realiseras relativt långt in i framtiden. Den är inte juridiskt bindande men ska fungera som en fingervisning gällande beslut om exempelvis bygglov och nya detaljplaner.

En gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige uttala sig om den gällande översiktsplanen är aktuell eller anta en ny översiktsplan. Vi Moderater anser att det nu är dags att se över planen, Tyresö har växtvärk och vi har därför omvärderat vår tidigare politik.

Att växa som kommun handlar om så mycket mer än att bara bygga bostäder. Service i form av förskolor, skolor och äldreomsorg ska utvecklas i samma takt och med fortsatt hög kvalitet. Även framkomligheten och trafiksystemet måste hänga med i utvecklingen och här finns det brister redan idag som behöver åtgärdas.

Att hålla byggtakten på en rimlig nivå är viktigt för att klara våra högt satta miljö- och hållbarhetsmål samt hålla nere investeringstakten för att inte skjuta över låneskulden på kommande generationer.

Tyresö är en liten skärgårdskommun med en mycket begränsad yta att bygga på, 43 procent av ytan är naturskyddad. En stor del av Tyresös attraktionskraft ligger just i våra blå och gröna värden, det får vi inte äventyra. I vissa delar kan vi satsa på tillväxt och bostads-byggande, i andra vill vi värna den gröna småskaligheten, gå väldigt varsamt fram eller inte bygga alls.

I den antagna översiktsplanen ”Tyresö 2035” finns ett bostadsmål, i genomsnitt ska 300 nya bostäder stå klara per år. Vi ser nu med facit i hand att det är en alldeles för hög tillväxttakt och vill därför halvera bostadsmålet. Tyresö har växtvärk! 

Moderaterna föreslår fullmäktige besluta:

att revidera översiktsplanen med ett halverat bostadsmål.

att revidera tillhörande strategiplaner.

Anki Svensson (M)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut