Motion angående stärkt kameraövervakning

Tyresö är i grunden en trygg och lugn kommun. Över tid har brottsligheten sjunkit, trots växande befolkning. Till stor del som ett resultat av ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete mellan kommunen och polisen. Men också andra goda krafter som det lokala närings- och föreningslivet och ett engagerat civilsamhälle.

Samtidigt är vi inte en kommun utan bekymmer. Även här finns de som, med all rätt, känner oro och rädsla för att rasta hunden sent på kvällen, eller att ensam gå hem från bussen. Även här finns platser som både upplevs och kan konstateras som mindre trygga. Även här förekommer skadegörelse som inte bara förfular utan också kostar hundratusentals skattekronor varje år. Det ser vi extremt allvarligt på och kommer även fortsättningsvis göra allt för att motverka. Nu i opposition.

Tyresö har också problem som urskiljer sig. Enligt den så kallade Stockholmsenkäten (2018) är klotter, hot och våld samt bärande av vapen ungefär dubbelt så vanligt bland Tyresöungdomar som genomsnittet för Stockholms län. Likaså finns indikationer i brottsstatistiken om att narkotikaanvändningen bland unga i Tyresö ökat kraftigt under senare år, och i Granängsringen talas det om öppen droghandel.

För detta finns behov av fler och utökade insatser. Inte minst i ljuset av rådande poliskris. Antalet poliser i tjänst är i dag på den lägsta nivån sedan 2010.

En åtgärd är fler trygghetskameror. Forskning visar att kameraövervakning har effekt, dels som förebyggande åtgärd men också för polisen att samla bevisning och klara upp fler brott. Polisens utredningsresultat, det vill säga ärenden redovisade till åklagare, har sjunkit under flera år. Den utvecklingen måste vända.

Tidigare har det varit svårt för kommuner och landsting att få tillstånd att sätta upp kameror på offentliga platser men den nya kameraövervakningslagen som trädde i kraft 1 augusti 2018 har gjort det enklare. Det vill vi att Tyresö kommun tar tillvara på.

Att ökad kameraövervakning kan innebära inskränkningar i den privata integriteten är vi väl medvetna om. En nogsam avvägning ska därför göras i varje enskilt fall.

Samtidigt anser vi att tryggheten och nyttan av att kunna identifiera gärningsmän för att lagföra dem måste vara överordnat. Att ge brottsoffer upprättelse, att rättvisa skipas.

Kriminella ska inte tillåtas dominera det offentliga rummet och utsätta vanliga människor för otrygghet, oreda och i värsta fall brott. Det om något är en begränsning av vår frihet.

Moderaterna föreslår kommunfullmäktige besluta:

att: Kommunen, i nära samarbete med polisen, löpande prövar användandet av kameraövervakning på allmänna platser och kommunala fastigheter och egendom i brottsbekämpande och trygghetsskapande syfte.

att: Centrala platser såsom busstorget i Tyresö Centrum, Granängstorget, Strandtorget och Alléplan prioriteras särskilt.

Anki Svensson          

Peter Freij

Dick Bengtson

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut