Motion om inrättande av hygiensjuksköterska

Fler än 10 500 personer med diagnosen covid-19 har hittills avlidit i Sverige, varav nästan 9 av 10 var 70 år eller äldre. De allra flesta hade vård och omsorg i någon form – nästan hälften på ett särskilt boende för äldre.

I somras tillsatte regeringen efter påtryckningar från riksdagen en kommission för att granska Sveriges hantering av Corona-pandemin. I den första delrapporten drar kommissionen slutsatsen att åtgärderna för att minska smittspridningen i äldreomsorgen kom för sent och att de även var otillräckliga.

Tyresö var tidigt väl framme och vidtog de åtgärder man kunde, Tyresö uppmärksammades för hur team startades i hemtjänsten med resurser att möta sjuka i sina hem.

Vår motion ska inte betraktas som någon form av kritik mot vår personal som kämpat och utfört stordåd i våra verksamheter. Vi har ändå en övertygelse att Tyresö kan bättre. Vår motion innehåller förslag som gör skillnad i förmåga att hantera kommunens situationer likt den nuvarande pandemin och ge Tyresös innevånare större trygghet i en orolig tid.

Moderaternas alternativ till budget och kommunplan innehöll satsningar på åtgärder som kan göra skillnad. Vi vill särskilt peka på det centralt placerade beredskapslagret för hela kommunens behov, och vår satsning på ökad kompetens för att kunna möta pandemins utmaningar i form av en hygiensjuksköterska.

Vår budget innehöll även resurser för att minska timanställningar till förmån för fler fast anställda.

I Corona-kommissionens rapport pekar de bland annat på dessa tre delar. Vi är alla överens om två av dessa (bemanning och beredskapslager), även om vi anser att ett centralt lager under kommunstyrelsen hade varit den bästa lösningen.

Vad vi inte är överens om är behovet av specialkompetens inom hygien och smittskydd, vilket vi tycker är märkligt. Just denna del i vår budget borde prioriterats av styret.

Vi väljer därför att lägga förslaget igen. Den nya tjänsten ska ha följande ansvar:

• Hygiensjuksköterskan skulle spela en avgörande roll i det pågående arbetet med att motverka smittspridningen inom kommens verksamheter.

• Hygiensjuksköterskan ska verka operativt ute i verksamheterna undervisa personal av alla kategorier samt verksamhetschefer, och leda arbetet att upprätthålla en hög hygien för att motverka smittspridning.

• Hygiensjuksköterskan är den funktion som utreder och föreslår åtgärder vid infektionsutbrott.

• Hygiensjuksköterskan medverkar i frågor som rör lokalplanering och inköp ur ett vård- och allmänhygieniskt perspektiv.

• Hygiensjuksköterskan samverkar med medicinskt ansvarig sjuksköterska och ingår i samma organisation.


Moderaterna föreslår fullmäktige besluta:

att kommundirektören ges i uppdrag att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska i den kommunala förvaltningen, samt

att kommundirektören ges i uppdrag att finansiera tjänsten inom ram.Anki Svensson (M)

Peter Freij (M)

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut