Motion angående att underlätta för små företag att delta i kommunens upphandlingar

Lagen om offentlig upphandling, LOU, reglerar myndigheters inköp av varor och tjänster. Syftet är att få valuta för medborgarnas skattepengar genom att dra nytta av konkurrensen på aktuella marknader enligt principen; bästa möjliga kvalitet till lägsta pris. LOU är viktig och ska följas men många gånger försvåras konkurrensen allvarligt på grund av tolkning och tillämpning. Något som leder till att syftet motverkas.

Ett mått på konkurrensen är antalet anbud per upphandling. Att det endast kommer in två anbud i upphandlingar är tyvärr inte ovanligt, det visar en rapport från Företagarna. På detta finns även lokala exempel. Bara under det senaste året (2018) var det så vid upphandling av två LSS-boenden, upphandling för byggande av maskinhall i Alby m.m.

Vidare konstateras att små företag sällan deltar i offentliga upphandlingar. Volymkrav, krångel, tidsödande hantering och avtalstid är några orsaker som nämns. I detta finns flera problem. Det mest uppenbara är att 99,4 procent av Sveriges företag är just småföretag (0-49 anställda).

Att öka deras deltagande är därför angeläget. Framför allt skulle det ge bättre möjligheter till gynnsamma affärer. Det handlar inte bara om att minimera risken för att det offentliga betalar överpriser utan också att få tillgång till fler nya lösningar eller kvalitetsförhöjningar av annat slag samt att företagen, som genom tillträde till marknaden inom offentlig upphandling, får incitament att utvecklas och vara innovativa. Att fyra av fem jobb skapas i små företag är ytterligare ett starkt skäl.

Nya upphandlingsregler trädde i kraft under 2017. Dessa innebär både möjligheter och utmaningar för små företag. I den nya lagstiftningen finns inget som hindrar att förfrågningsunderlaget utformas så att det är möjligt att ge anbud på delar och/eller på helheten. Genom att anbudsgivare ges frihet i dessa avseenden kan konkurrensen öka och priserna pressas neråt. Att fokusera mer på helheten än lägsta pris (vanligaste tilldelningsformen) är ett annat tillvägagångssätt som är tillämpbart utan att göra överträdelser. Ytterligare möjligheter för att fler ska kunna delta är bland annat att se över referenskrav, undanröja onödiga skall-krav och i större mån ställa krav på vad som ska uppnås än hur uppdraget ska lösas. Det sistnämnda innebär att kommunen ställer funktionskrav, vilket även kallas innovationsvänlig upphandling.

I Tyresö ska vi vara så generösa det bara går för att också små företag ska kunna delta i kommunens upphandlingar. Förutom intresset att genom sund konkurrens verka för en mångfald av leverantörer, kvalitet och god ekonomisk hushållning finns här ett rikt lokalt näringsliv som nästan uteslutande består av småföretag. I dag går dessa och andra småföretag i regionen miste om en värdefull marknad vilket påverkar möjligheten att växa och generera arbetstillfällen.

Mot denna bakgrund vill vi göra en översyn av hela kommunens upphandlingsverksamhet i syfte att förenkla och underlätta för mindre företag.

Moderaterna föreslår kommunfullmäktige besluta:

att: Kommunens upphandlingspolicy omarbetas för att tydligt underlätta för småföretag att delta i kommunens upphandlingar.

att: Samtliga förvaltningar får i uppdrag att se över sina upphandlingsförfaranden för

att: säkerställa att små företag och organisationer inte missgynnas eller diskrimineras av upphandlingskriterier.

att: Kommunens upphandlingsenhet uppmuntrar genomförandet av fler innovationsupphandlingar.

För Moderaterna


Anki Svensson

Peter Freij

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut