Samhällsbyggnad

Sänk byggtakten – Tyresö har växtvärk!

Vi behöver tänka på hur och var vi bygger utifrån Tyresös förutsättningar, vilket vi menar är i en lägre takt än idag. Att växa som kommun handlar om så mycket mer än bostäder. Service i form av förskolor, skolor och äldreomsorg ska utvecklas i samma takt och med fortsatt hög kvalitet.

Framkomligheten och trafiksystemet måste även hänga med i utvecklingen. Det behöver
finnas en balans mellan människors behov av bilen och miljöpolitiken. Vi behöver stoppa den bilfientliga politik som idag drivs i kommunen. Tyresös gröna och blå värden ska vi värna samt vara bidragande till en mer levande skärgård!

• Sänk byggtakten och planera för fler små- och radhusområden
• Värna om och förtäta inte med höghus i villaområdena
• Tänka på var och hur vi bygger
• Bygg attraktiva, innovativa seniorbostäder i vår kommun
• Utveckla medborgardialogerna för bättre samtal och samsyn
• Bygg ut Tyresövägen för att minska köerna
• Värna och sköta om våra grönområden
• Planera hållbart för alla trafikslag, även bilen
• Verka för att Trafikverket ska prioritera Gudöbroleden och därmed förbättra framkomligheten för buss- och biltrafik
• Satsa på ett Väglyft med förbättrat vägunderhåll till glädje för alla oavsett om vi åker bil, buss eller använder gång- & cykelbanor
• Reformera strandskyddet

Trollbäcken, Fornudden, Hanviken, Sofieberg och Skälsätra:
• Vi säger nej till en bro över Drevviken, mellan Fornudden och Skogås
• Exploatera Trollbäckens centrumstråk småskaligt
• På sikt flytta Trollbäckens Företagsområde och ersätta
   det med ett små- och radhusområde
• Värna om grönområden samt befintliga villa- och radhusområden
• Ordningsvakter som rör sig i kommunen – för ökad trygghet
• Trygghetskameror
• Förbättra vattenkvaliteten i Drevviken

Lindalen:
• Bevara Amaryllisparken som just en park och bygg inte 200 lägenheter i parken
• Värna om grönområden samt befintliga villa- och radhusområden

Centrumområdet:
• Fler trygghetskameror
• Ett tryggare och ljusare busstorg
• Granängsringens torg ska bli tryggt med bättre service
• Framkomlighetsförbättringar på Bollmoravägen
• Ordningsvakter som rör sig i kommunen – för ökad trygghet

Fårdala och Krusboda:
• Värna om grönområden samt befintliga villa- och radhusområden
• Ordningsvakter som rör sig i kommunen – för ökad trygghet

Tyresö Strand, Öringe, Brevik och Raksta:  
• Värna om grönområden samt befintliga villa- och radhusområden
• Avveckla masshanteringen intill Strandallén
• Möjliggöra för en restaurang på Strandbadet
Förbättra framkomligheten på Tyresövägen
• Ordningsvakter som rör sig i kommunen – för ökad trygghet
• Övergödning i Öringesjön ska hejdas
• Bevara karaktären av en trädgårdsstad
• Värna våra båtklubbar samt verka för fler båtplatser
• Ingen masshantering på Storängen
• Utreda möjligheten att anlägga en konstgräsplan på Brevikshalvön
• Fortsätta det viktiga miljöarbetet med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp

 

Vi vill värna våra båtklubbar och möjliggöra fler båtplatser i Tyresö.

Framkomligheten i Tyresö behöver förbättras. Vägarna behöver även underhållas till glädje för alla oavsett om vi åker bil, buss eller använder gång- & cykelbanor därför vill vi satsa på ett Väglyft!

Bevara Amaryllisparken som just en park och bygg inte 200 lägenheter i parken.

Bygg ingen bro mellan Fornudden och Skogås.