Samhällsbyggnad

Vi moderater har omvärderat vår bostadspolitik

Vi behöver tänka på hur och var vi bygger utifrån Tyresös förutsättningar, vilket vi menar är i en lägre takt än idag. Moderaterna har omvärderat sin tidigare politik och har bytt ledarskap. Tyresö är en liten skärgårdskommun med begränsad yta att bygga på och en stor del av attraktionskraften ligger i våra gröna och blå värden, det får vi aldrig äventyra.

Att hålla byggtakten på en rimlig nivå är också viktigt för att klara våra högt satta miljö- och hållbarhetsmål samt hålla nere kommunens investeringsbehov så att låneskulden inte skenar och därmed höga räntekostnader. I vissa delar kan vi satsa på tillväxt och bostadsbyggande, i andra vill vi värna den gröna småskaligheten, gå väldigt varsamt fram eller inte bygga alls. Vi har talat och lyssnat på Tyresöborna därav vår nya linje.

Att växa som kommun handlar om så mycket mer än bostäder. Service i form av förskolor, skolor och äldreomsorg ska utvecklas i samma takt och med fortsatt hög kvalitet. Även framkomligheten och trafiksystemet måste hänga med i utvecklingen.

 • Skapa bättre möjlighet till infartsparkering.
 • Kräv en hög parkeringsnorm i nya områden som byggs.
 • Satsa på ett Väglyft med förbättrat vägunderhåll i alla delar av Tyresö till glädje för alla oavsett om vi åker bil, buss eller använder gång- och cykelbanor.
 • I princip alla i Tyresö bor idag 300-400 meter från grönområde/natur eller park och vi är garanten för att det ska vara så även i framtiden.
 • Jobba för en bättre busstrafik det ska vara smidigt att åka kollektivt.


Brevik, Dyvik och Raksta

 • Fortsätt bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt vägar.
 • Att större byggrätterna för villor ska gälla i alla nya etapper på Brevik och i Raksta.
 • Utveckla ett minicentrum vid Trinntorp som fungerar som en port till skärgården med service och ett mindre antal bostäder exempelvis radhus i stil likt befintlig bebyggelse i närområdet.


Tyresö Strand och Öringe

 • Fortsätta bygga ut Tyresövägen med ett tredje reversibelt körfält för bättre framkomlighet. Körfältet ska vara för all trafik. NEJ till kollektivkörfält.
 • Avveckla masshanteringen i Strand enligt plan. NEJ till att utöka området för masshantering. Vi vill värna kringboende.
 • I övrigt bevara den dominerande villakaraktären i Strand och Öringe.
 • Färdigställa Tyresö Strand med de sista pusselbitarna av bebyggelse när framkomligheten på Tyresövägen har blivit bättre.
 • Se över möjligheten att arrendera ut mark för att bygga en sjökrog på Strandbadet med dess fina läge vid havet.
 • Jobba för fler båtplatser och värna båtklubbarnas viktiga arbete.
 • Öppna ett äldreboende i kommundelen.

Centrala Tyresö, Fårdala och Krusboda

 • Bygga färdigt Norra Tyresö Centrum med bostäder, service, torg och parker.
 • Starta genomförandet av Wättingestråket med bostäder runt Granängsringen. Vi tror på att merparten av bebyggelsen ska vara bostadsrätter för att balansera olika boendeformer för att undvika bostadssegregation.
 • Bygga om Granängsringens Torg till ett tryggt torg med bostäder och bättre service.
 • Skapa ett bättre, mer välkomnande och tryggare busstorg i Tyresö Centrum med kameraövervakning.
 • Värna om befintliga villa- och radhusområden i Lindalen, Fårdala, Krusboda som inte ska förtätas.
 • Öka trafiksäkerhet längs Bollmoravägen med nya rondeller och bättre korsningar.


Lindalen och Hanviken

 • Värna om befintliga villa- och radhusområden i Lindalen och Hanviken.
 • Jobba för att få bort genomfartstrafiken på villagatorna.
 • Planera den nya entrén till Tyresö vid motorvägen för företag och idrott på ett sätt som inte är störande och behåll skogen närmast Lindalen.
 • Förläng Bollmoravägen till Gudöbroleden genom Skrubba.


Trollbäcken, Fornudden, Sofieberg och Skälsätra

 • Skapa ett mer levande Trollbäckens Centrum och bevara parkeringsplatserna för tillgänglig handel för kunderna och företagarnas skull.
 • Lokaler för en större vårdcentral.
 • Värna om och förtäta inte i villaområdena. Fastigheterna närmast centrumstråket kan bebyggas med stadsradhus och inte höghus.
 • Arbeta med en varsam utveckling i centrumstråket med bostäder (max fyra våningar) och nya möjligheter för lokal service.
 • På sikt flytta Trollbäckens Företagsområde och ersätta det med stadsradhus eller liknande.
 • Tillsammans med Trafikverket förbättra framkomligheten längs Gudöbroleden med nya rondeller vid Sofieberg och Skogsängsvägen samt korsningen vid Skrubba Malmväg i Stockholm.