Gymnasium & vuxenutbildning

Tyresö gymnasium

Tyresö gymnasium har ett brett utbud av yrkesförberedandeprogram, yrkesintroduktion i grupp, Second Chance School, gymnasiesärskola och introduktionsprogram. Moderaternas tycker att det är viktigt att ha en tydlig koppling mellan introduktionsprogrammen och yrkesprogrammen för att snabbare få elever i mål och in på arbetsmarknaden.

C3L

På C3L (Centrum för livslångt lärande, vuxenutbildning) i Tyresö ska valfrihet och kvalitet stå i centrum för våra elever och kommunen erbjuder vuxenutbildning inom många områden och på olika nivåer.

Det viktigaste är att alla som arbetar i skolan jobbar mot samma mål – våra elevers goda resultat. Ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer att alla elever får det stöd de behöver vare sig de riskerar halka efter eller behöver extra utmaningar.

• Det är du som ska välja skola, ingen annan
• Våra skolor ska ha regelbundna kvalitetsuppföljningar
• Trygghetsteam på varje skola och gymnasium
• Uppnå hög måluppfyllelse med fokus på kunskap   
• Digitaliseringen ska vara en självklar utveckling i kunskapsresan
• Krafttag mot psykisk ohälsa och kränkningar
• Kompetenta lärare och rektorer är en förutsättning
• Ordningsregler med syfte att skapa god arbetsmiljö, studiero och trygghet
• Elever ska få de verktyg som krävs vare sig de riskerar halka efter eller behöver extra utmaningar
• Fortsätta utveckla kommunens lärstudios
• Utred och genomför en tydlig plan för attraktiva  gymnasier/gymnasium i Tyresö
• Vuxenutbildningen ska fortsätta utvecklas med god kvalitet och erbjuda utbildningar i bristyrken
• Verka för fler narkotikakontroller i skolorna i samarbete med polisen
• Vuxenutbildningen och SFI ska samverka, språket är den viktigaste nyckeln för vägen in i yrkeslivet

Lugn och ro i klassrummet är en förutsättning för lärande.