Nyhetsbrev April

Nyhetsbrev för april månad.

Tyresövägen

På det senaste sammanträdet i kommunstyrelsen antogs ett inriktningsbeslut om Tyresövägens framtid.  Förslaget till beslut från Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet var att inriktningen för Tyresövägen vid en eventuell ombyggnation ska utgå från 2+2 körfält kollektivtrafik. Nu inleder man en förstudie enligt inriktningen på sträckan Bäverbäcken-Petterboda.

Styret har alltså inte bestämt sig för hur man ska göra på hela sträckan för att öka framkomligheten på Tyresövägen! Detta beror självklart på att de inte är överens. Det framkommer med tydlighet, både i beslutsmeningen samt i yttrande från Miljöpartiet, att biltrafiken ska motarbetas.

Vi Moderater yrkade på att: Framkomligheten på Tyresövägen ska öka för alla trafikslag och förslag som tas fram behöver inte följa trafikstrategin. Exempelvis måste man bortse från ambitionen med cykel- och gångväg på bägge sidorna av vägen. Vi behöver ta stor hänsyn till ekonomin och vägen ska göra så litet avtryck som möjligt. Tyvärr föll detta.


Vi kan inte bygga sö
nder Lindalen!

För drygt ett år sedan fick Sveafastigheter AB ett positivt planbesked för att bygga 170–200 bostäder i Amaryllisparken. Detta har upprört många innevånare och en namninsamling pågår för att stoppa planerna på att bygga i parken. Utöver dessa bostäder har nu minoritetsstyret fattat beslut om att låta Tyresö Bostäder bygga 34 lägenheter vid Töresjövägen. Detta sa vi nej till.

Att planera för så många nya lägenheter i Lindalen är en alldeles för hög exploateringsgrad och det kommer förändra Lindalen för mycket. Vi håller fast vid vårt löfte om att vi måste tänka på var och hur vi bygger. Det finns platser där det går att bygga fler bostäder men våra villaområden ska fredas, där bygger vi inte.


verbäcken

Kommunfullmäktige har nu sagt ja, i bred politisk enighet, till 170 nya bostadsrätter i anslutning till golfbanan. I samband med detta kommer det att byggas en tunnel under Tyresövägen och det nuvarande obevakade övergångsstället över vägen försvinner.

Planen möjliggör även för att kommunen kan nyttja marken där minigolfbanan ligger för att tillfälligt leda om trafiken under de två år det tar att bredda och bygga om vägen. Den här möjligheten minskar störningarna på Tyresövägen avsevärt under byggtiden.

 

Tyresöborna känner sig otrygga

Antalet invånare som känner sig otrygga när de vistas utomhus på kvällar och nätter har tyvärr ökat i Tyresö. Man är orolig för hot, rån och misshandel. Det visar SCB:s senaste undersökning. Siffran för tryggheten 2020 är den lägsta noteringen som uppmäts i Tyresö.

En viktig del i det brottsförebyggande arbetet är att vi har närvarande poliser i kommunen men tyvärr ser vi oftast bara polisen vid utryckningar, då har det redan hänt något. Kommunen sticker ut när det gäller anmälda narkotikabrott, största ökningen av brottstyper, varav innehav och bruk dominerar.

2015 antog kommunfullmäktige en Brottsförebyggande policy. Grundprincipen är att alla ska känna sig trygga i Tyresö kommun, dygnet runt. Målet med det brottsförebyggande arbetet är att utveckla och följa upp fastslagna överenskommelser med polisen men också att ständigt utveckla samverkan internt och externt.

Att utvärdera kommunens förbyggande arbete borde vara självklart och den policy som antogs för perioden 2015-2018 måste uppdateras. I samband med detta arbete måste man självklart utvärdera de insatser och arbete som pågår. Moderaterna lämnade in en motion om att det skulle genomföras en trygghetskartläggning över kommunens brottsförebyggande arbete, men tyvärr tar de styrande politikerna inte detta på allvar.

 

Rejält överskott, även i år

Kommunens resultat visar även i år ett stort överskott (218 miljoner kronor) det är ett kvitto på att vi har en alldeles för hög skatt i Tyresö. Under 2020 har statsbidragen med anledning av den pågående pandemin bidragit till det stora överskottet, ungefär 50 % består av statsbidrag.

Då kommunen nu har nått sitt överskottsmål för mandatperioden så hade det varit på sin plats att sänka skatten med de 45 öre som man utan analys genomförde direkt efter valet 2018.  Nu fick Tyresöborna nöja sig med en sänkning med 20 öre, tyvärr.

Nu närmar sig våren med stormsteg och förhoppningsvis kommer vi alla snart vara vaccinerade. Det känns hoppfullt!

Anki Svensson (M)
Oppositionsråd

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut