Några seniorers tankar i Coronatider

I dessa annorlunda tider p g a den pågående Corona-pandemin tvingas många av oss att tillbringa dagarna, ja varje dag, på ett sätt som är och känns ovanligt. Även om ordet isolering inte är helt korrekt så tenderar de facto den sociala distanseringen och avsaknaden av att inte kunna träffa nära och kära samt att umgås med vänner att resultera i betydande påfrestning. Och just nu känns det väldigt långt till det ”normalläge” vi har vant oss vid. Kommer vi någonsin tillbaka fullt ut?

Den av Folkhälsomyndigheten (FHM) valda strategin är med all sannolikhet en väl genomtänkt sådan med bl a sitt fokus att se till att sjukvården inte skall bli överbelastad. Helt klart lyckat så här långt och bedömningen är väl att om vi medborgare fortsätter att följa FHM rekommendationer så kommer sjukvården att klara detta, om än läget är och fortsätter att vara ansträngt.


Den del av strategin som inte har lyckats är att skydda våra äldre-äldre och då de som bor i någon form av äldre- och trygghetsboende, dvs Särskilt boende, SÄBO, samt de som är beroende av och nyttjar hemtjänstens resurser.


Som representanter för den seniora delen av svenska folket känns detta både beklämmande och oroväckande. Ju äldre vi blir desto närmare kommer vi den tidpunkt då vi kanske inte klarar oss själva längre och inte ens kan bo kvar i våra hem och därmed hänvisas till hemtjänst eller ett särskilt boende.


Covid-19 och följderna vi nu ser ställer förutsättningarna kring äldrevården på sin spets. Denna pandemi lär inte vara den sista kris som drabbar oss. Hur ska vi som är äldre och övriga som i en framtid blir äldre kunna känna oss trygga med att arbetssätt, skyddsmateriel mm och annat inom äldreomsorgen är rätt och fungerar? Fungerar så att vi kan känna oss trygga i att vi åtnjuter samma skydd som alla övriga i samhället.


Med fokus på hur vi kan förhindra att smittan kommer in på våra äldreboende samt hur vi undviker att brukare av hemtjänst smittas finns naturligtvis att antal åtgärder att vidta.  Nedan redovisas angelägna omedelbara åtgärder som ett första steg till en förändring, läs förbättring:


att det måste finnas enkla tydliga riktlinjer vad avser vilken skyddsutrustning som ska användas och när. Här måste principen vara att skyddsutrustning skall användas hellre oftare än sällan. Detta kräver ett förändrat system gentemot idag vad avser beredskapslager
att det måste finnas enkla och tydliga hygienregler. Detta känns som en självklarhet, men så verkar inte vara fallet idag
att personal inom hemtjänst och äldrevård måste ha tillräckliga kunskaper i svenska så att dels man förstår och kan följa regelverk och riktlinjer dels så att man kan förstå patienter/brukare och att dessa kan förstå personalen
att antalet timanställda inom äldreomsorgen minskar till förmån för tillsvidareanställningar
att det måste finnas en begränsning i hur många personal en brukare ska behöva möta. Ett förslag är max 5 vilket bör medföra att brukare och personal lär känna varandra på det sätt som kan förväntas för att skapa erforderlig trygghet hos alla parter


De flesta av ovanstående förslag känns egentligen som självklarheter, men så är tydligen inte verkligheten. Men om vi når dit så lär alla äldre kunna känna en större trygghet i att klara och överleva framtida kriser, liknande den vi nu drabbats av. För vi kan väl inte stillatigande acceptera att svenskarna är fjärde sämst i världen på att respektera äldre (enl World Values Surveys)!

Styrelsen för Moderata Seniorer i Sthlms län.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut