Att lära av sina misstag och att hålla sitt löfte.

Politiker ska inte styra arkitekturen. Det har vi politiker fått höra under många år. Vi ska inte lägga oss i hur gestaltningen blir utan fatta besluten för att nå bostadsmålet. Vi Moderater har omprövat vår bostadspolitik efter valet 2018 och vill halvera bostadsmålet. Vi har lyssnat på Tyresöborna och har ifrågasatt rimligheten i att inte få vara Tyresöbornas förlängda röst även gällande utformning.

Det kommer alltid vara svårt att få allas tycke kring hur vi bygger snyggt eller inte. Men vi har lärt oss av tidigare dialoger att flervåningshus precis intill ett villaområde inte är uppskattat. Vi behöver lära oss av tidigare misstag och blicka framåt. Vi ska hålla byggtakten på en rimlig nivå och med mjukare övergångar från befintliga bostadsområden till nya bostadsområden.

Nu fick vi chansen att göra om och göra rätt. Detaljplanen för Apelvägen överklagades och Mark- och miljööverdomstolen upphävde beslutet i våras. Vi yrkade i kommunstyrelsen på att dela planen och yrka avslag på Wallenstams projekt med 170 lägenheter men att Bo Aktiv skulle byggas. Ingen i styret (S, MP och L) stöttade vårt förslag och det föll.

När ärendet kom upp till kommunfullmäktige kunde vi inte yrka på vårt förslag på nytt då vi enligt kommunallagen har beredningstvång. Vårt förslag var inte berett och kunde därför anses som ogiltigt om ordförande i kommunfullmäktige mot förmodan hade godkänt det hela.

Det förslag som hade beretts var ordförandeförslaget från Socialdemokraterna. Socialdemokraterna ändrade även i planen och tog bort ett våningsplan, det utan att låta invånarna få tycka till. Vi Moderater anser att det är en väsentlig förändring av plan enligt PBL (Plan- och bygglagen) som inte skulle hålla för en överklagan. Det är inte ett ansvarsfullt agerande.

Det som nu återstod var att rösta för återremiss eller avslag. Vi Moderaterna röstade avslag men styret la fram en varsin återremiss. Sprickan i styret är total. De tre partier som styr Tyresö ville köra över varandra och det gärna med Moderaternas hjälp. Det är oseriöst. Har man satt sig vid makten har man ett ansvar att styra kommunen. Cirkusen slutade med att Socialdemokraterna inte godkände Liberalernas återremiss. Enligt ordförande i kommunfullmäktige (S) var Liberalernas återremiss en för stor ändring av plan och nekades. För öppen ridå visades det svaga minoritetsstyret upp.

Varför har vi Moderater ändrat oss?

Sedan vi sa ja till planen i september 2018 har en hel rad förutsättningar förändrats. Tyresös minoritetsstyre har beslutat att renovera Björkbacken vilket har resulterat i att Tyresö inte i dagsläget har behov av ett nytt äldreboende i Strandområdet vilket är synd. Vi Moderater tycker att  varje kommundel ska ha ett äldreboende och inte bara bygga ut platser i centrum.

Tyresövägens utveckling går på tok för långsamt, dessutom har styret nu flaggat för att de vill att vägen får kollektivkörfält. Detta säger vi bestämt nej till, det kommer inte leda till en bättre framkomlighet, tvärtom. Vi måste se till att framkomligheten ökar för alla trafikslag. Vi lovade även i vårt förra beslut (2018) att Tyresövägen skulle vara klar innan Apelvägens 170 lägenheter byggdes. Det nuvarande styret har sinkat även den processen och Tyresövägen är långt ifrån klar.

Att växa som kommun handlar om så mycket mer än bostäder. Service i form av förskolor, skolor ska utvecklas i samma takt och med fortsatt hög kvalitet. Det rimmar då illa att skolorna i Tyresö Strand är fulla. De har uppnått sin absoluta maxkapacitet och styret har inga framtagna planer för att göra något åt detta.

Vi Moderater gjorde allt i vår makt i opposition för att kunna bygga Bo Aktiv, ett 55+ boende. Det är en efterfrågad och populär boendeform som saknas i Tyresö. Att bryta ut denna del ur planen var fullt möjligt i kommunstyrelsen men ogiltigt att yrka på igen i kommunfullmäktige. Projektet Bo Aktiv är småskaligt och skulle inte påverka skolorna eller Tyresövägen under rusningstrafik nämnvärt, då majoriteten av de boende är pensionärer.

Jag vill avsluta med att säga att det är olyckligt att processen har varit långdragen. Vi Moderater har verkat för beslut som tål en överklagan för att inte dra ut på processen ytterligare.

Anki Svensson (M) oppositionsråd

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut