Skola och förskola prioriteras i Alliansens budget för 2019

Alliansen i Tyresö lägger nu fram en budget för 2019 som innehåller en tydlig prioritering av skola och förskola. Budget och Kommunplan för 2019 är ekonomiskt stram och en del i kommunens långsiktiga arbete att förbättra ekonomin och höja resultatnivåerna. För 2019 budgeteras ett överskott på två procent något som genom prioriteringar och effektivt arbete ska öka till tre procent i slutet av nästa mandatperiod.

– Tyresö kommun växer och det behövs nya förskolor och skolor, nya äldreboenden, nya fritidsanläggningar och ny infrastruktur samtidigt som våra viktiga välfärdsverksamheter ska kunna utvecklas positivt och hålla en fortsatt god och hög kvalitet till glädje för oss alla som bor i Tyresö. För att klara detta behöver kommunens ekonomi stärkas över tid så att marginalerna blir större och våra möjligheter att satsa på ännu bättre verksamhet ökar, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

– Den viktigaste prioriteringen i budgeten är att förskola, grundskola och gymnasieverksamhet utöver kompensation för ökat antal elever får en uppräkning på två procent för en fortsatt bra verksamhet med hög kvalitet. Grundskolan får ytterligare två miljoner att använda till extra satsningar på barn i behov av särskilt stöd, säger Mats Lindblom (L), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

– Andra viktiga nyheter i budgeten är byggandet av tre nya förskolor – en i Tyresö Strand, en i Tyresö Centrum och en i Trollbäcken liksom att det avsätts medel för att börja rusta upp några av kommunens äldre grundskolor, konstaterar Anna Lund, gruppledare för Kristdemokraterna.

Vi inleder 2019 en bredare satsning på att underhålla gator och vägar i kommunen. Det är starten för Tyresös nya väglyft som fördubblas till 10 miljoner om året samtidigt som gång- och cykelsatsningarna ligger kvar på 6 miljoner om året.

– Arbetet med att utveckla Östra Tyresö med nya detaljplaner fortsätter och flera etapper slås samman för att snabbare komma fram och nå målet om att vara framme med planläggningen vid Trinntorp på Brevikshalvön och färdiga med planläggningen i Raksta och Bergholm 2022, säger Ulrica Riis-Pedersen, gruppledare för Centerpartiet.

Alliansen vill även fortsätta jobba aktivt med näringslivsfrågorna. En ny strategi för näringslivsutveckling och entreprenörskap ska tas fram. Vi ska bygga vidare på Tyresö som en företagarkommun med bra service och bemötande. Ett starkt och växande lokalt näringsliv är en förutsättning för en framgångsrik arbetslinje, låg arbetslöshet, god integration och låga bidrag.

– Under 2019 startar så också arbetet med att se över Bollmora Företagsområde för att effektivare använda marken. Fler företag kan rymmas och företag ska kunna expandera. Miljön ska bli bättre och området kan också kompletteras med bostäder i utkanten, avslutar Fredrik Saweståhl (M)Publicerat: 2018-05-31 av Robert Skölin