Fotograf Lars Bredenberg

Så gick det till när Liberalerna övergav väljarna

Det här är händelseförloppet när Liberalerna övergav Alliansen och gav de 62 procent av väljarna som röstade mot ett socialdemokratiskt maktövertagande – ett socialdemokratiskt styre i Tyresö i händerna på Vänsterpartiet.

Valresultatet den 9 september gav den sittande Alliansen 24 mandat, mot 21 mandat för de tre röd-gröna partierna samt 6 mandat för Sverigedemokraterna. I Tyresö behövs 26 mandat för majoritet.

I de allra flesta kommuner har motsvarande situation lösts genom att det största blocket styr i minoritet eller att det största blocket breddat sig och bildat majoritet tillsammans med Miljöpartiet. Det var också våra utgångspunkter från Moderaterna. Det skulle tyvärr visa sig att alla i den dåvarande Alliansen inte hade samma utgångspunkt.

Dagen efter valet samlades Moderaternas ledning i Tyresö för att diskutera vad vi ville åstadkomma. Vi var helt eniga om att snarast möjligt ta kontakt med och träffa Miljöpartiet för att ge dem en öppen och tydlig inbjudan att inleda förhandlingar om ett samarbete med oss. Samt att snarast möjligt också träffa de övriga tre Allianspartierna för att planera vägen framåt – göra en karta över hur vi skulle lösa förhandlingen. Antingen för en majoritet med Miljöpartiet, eller som så många andra kommuner, en Alliansminoritet.

Vi hade ganska snabbt därefter ett möte mellan Moderaterna och Miljöpartiet. På det mötet sträckte vi ut handen och kände att det fanns en vilja och intresse från Miljöpartiet att både lyssna till Alliansen, men också en vilja att få igenom egen politik. Vi var tydliga med att vi såg goda förutsättningar för att komma överens och att vi var beredda att lyssna på dem och kompromissa.

Ville Liberalerna överhuvudtaget?
Det möte med de andra tre Allianspartierna som vi ville ha de närmaste dagarna efter valet blev dock inte av. Liberalerna klargjorde direkt att de inte ville ha något möte innan det slutliga valresultatet var färdigräknat. Ett besked som sände en märklig signal om vad faktiskt Liberalerna ville. Om man inte vill träffa sina samarbetspartners sedan många decennier utan att vänta – vad vill man då? Vart är man då på väg?

Liberalerna gav ett besked i media om att de uteslöt samarbete med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna – ett besked som med tiden skulle visa sig vara osant.

Mötet med de tre andra Allianspartierna skulle inte komma till stånd förrän den 20 september. Alltså elva dagar efter valet.


Vi har i efterhand fått kännedom om att Liberalerna under de dagarna kontaktade Kristdemokraterna och föreslog att Liberalerna och Kristdemokraterna tillsammans skulle gå över till Socialdemokraterna och förhandla fram ett nytt styre i kommunen. Kristdemokraterna sa klart och tydligt nej till att överge Alliansen. Detta visar att Liberalerna redan från början hade en tydlig riktning mot att överge Alliansen och styra med Socialdemokraterna. Någon annan tolkning av detta beteende går inte att göra.

En större koalition – eller en mindre?
När de fyra partierna i Alliansen träffades fördes inledande diskussioner. Där framförde Liberalerna att deras mål var att bilda en majoritet med Alliansen och Miljöpartiet. Detta eftersom minoritetsstyre absolut skulle undvikas. Ännu ett besked som med tiden skulle visa sig vara osant.

Liberalernas ledare klargjorde dock enskilt för Moderaterna att de kunde tänka sig att göra undantag från kravet på att det skulle vara ett majoritetsstyre i Tyresö genom att bilda en minoritet bestående av Moderaterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna där då Centerpartiet skulle ställas utanför. Något sådant var naturligtvis inte acceptabelt för oss. Men det visar att Liberalernas olika besked var synnerligen svajiga.

Diskussioner med fem partier
Vi moderater tog då initiativ till att bjuda in fem partier – Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet – till möte för att inleda förhandlingar om ett nytt styre. En majoritet som vi verkligen ville få på plats och som vi var beredda att sträcka oss långt för.

Inför det mötet arbetade vi fram ett förslag på hur ett samarbete skulle kunna se ut, hur vi praktiskt skulle arbeta tillsammans under den kommande mandatperioden, hur våra mötesformer skulle se ut, hur vi skulle ge alla partier inflytande, hur alla partier skulle synas och få bekräftelse för sina politiska bidrag och hur vi skulle hantera frågor som vi inte var överens om. Det förslaget tycktes de övriga partierna se positivt på. Dock påpekade Liberalerna att de skulle återkomma med synpunkter – något de sedan aldrig gjorde.

Vid det första mötet enades vi också alla fem partier om att vart och ett av partierna skulle gå tillbaka till sina respektive partigrupper och arbeta fram varsitt dokument där partiet listade sina 5-6 viktigaste frågor, eller hjärtefrågor om man så vill. Vi var också helt eniga om att de fem olika dokumenten skulle vara underlag för en första diskussion, och att punkter som bara ett parti lyft eller som var svåra att acceptera för andra partier skulle sorteras bort. Vi var eniga om att ett andra dokument därefter skulle tas fram där de fem ursprungliga dokumenten minus det som sorterats bort skulle sammanfogas. Vi var eniga om att det var detta andra dokument som skulle vara utgångspunkt för de fortsatta förhandlingarna – inte de partispecifika första dokumenten. Ändå skyller nu Liberalerna sitt svek mot väljarna på specifikt en punkt i det partispecifika dokumentet från Moderaterna – en punkt som togs bort till det gemensamma dokumentet och som därmed var borta från vidare diskussion.

Vid det andra mötet presenterade fyra partier varsitt dokument med punkter medan Miljöpartiet muntligt presenterade sina prioriteringar. Det var tydligt att det fanns väldigt mycket som var lika och mycket som vi gemensamt kunde gå vidare med. Det var också tydligt att det fanns punkter och önskemål som skulle behöva utgå – några av de punkterna var från Moderaterna och några var från andra partier.

Efter det andra mötet sammanställdes ett nytt dokument, precis som vi kommit överens om. Det dokumentet var ett utkast till en politisk plattform för ett grön-blått samarbete och innehöll bara punkter som flera partier lyft och som vi i Moderaterna bedömde att det fanns förutsättningar att gå vidare med. De punkter som Liberalerna nu kritiserar och använder som ursäkt för sveket mot sina väljare och de 62 procent av alla Tyresöbor som röstade mot att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skulle ta makten, fanns INTE med i det dokumentet. Detta är oerhört viktigt!

Liberalernas falska ursäkt om skattefrågan
Det stämmer att den moderata gruppen i det första partispecifika dokumentet som bara var vårt första inspel till det vi utgick från skulle vara en förhandling, innehöll en formulering om att vi på sikt ansåg att skatten i Tyresö behöver sänkas. Vi lovade väljarna följande i vårt valprogram: ”Skatten i Tyresö ska inte höjas under kommande mandatperiod och vara så låg som möjligt”.
 

Det var ett löfte och en ambition som för att komma från ett borgerligt parti var ganska modest. I dokumentet som de andra partierna fick skrev vi att vi ville sträva efter att kunna ta steg mot sänkt skatt under perioden, och att vi på sikt skulle nå ner mot nivåer som skulle lägga Tyresö närmare jämförbara kommuner i Stockholmsområdet. Detta tycks alltså vara ett stort problem för ett parti som kallar sig Liberalerna – så värst mycket liberalism finns uppenbarligen inte i Liberalerna i Tyresö.

Vi noterade direkt både av diskussionen och av de andra partiernas motsvarande dokument att en formulering om att sträva efter att ta något steg för sänkt skatt fram till 2022 inte var något som skulle tas vidare i förhandlingarna. Vi strök direkt den punkten. Moderaterna har tvärtemot vad Liberalerna nu försöker påstå inte drivit frågan om att sänka skatten i förhandlingarna! Vi förstår att ledningen i Liberalerna desperat måste försöka rättfärdiga sitt agerande – men det ursäktar inte att man sprider osanningar.

Det nya sammanställda dokumentet som var utgångspunkten för en plattform, och som vi ville diskutera och förhandla vidare om, har de två personer som representerade Liberalerna i förhandlingarna aldrig ens bemödat sig med att kommentera. Inte en synpunkt har Liberalerna framfört på det dokumentet.

En ansvarsfull ekonomistyrning
Alla partier ansåg att det var viktigt att diskutera kommunens ekonomi och hur vi på bästa sätt skulle kunna göra justeringar i den kommunplan med budget för 2019 som hade beslutats i kommunfullmäktige i juni 2018. Från vår sida var vi på det klara med – vilket vi gjorde tydligt för de andra partierna – att det på några verksamhetsområden skulle behövas lite mer resurser. Det var också något alla partier på olika sätt framförde.

Vi bad därför ansvariga chefer i kommunen om deras åsikt i vad som skulle behövas för att ha en budget i balans för 2019. Vi fick en del insiktsfulla och kloka svar och hade utifrån det ett möte där även kommunens ekonomichef medverkade.

Utifrån det som sades där och det som framkom från de chefer som konsulterats, tog vi moderater fram ett förslag på hur vi kunde göra om i budgeten. Vi var tydliga med att det var ett förslag och ett underlag för fortsatta diskussioner. Vi sa också att vi var beredda att diskutera finansieringen. Vi sträckte oss till och med så långt som att vi var beredda att diskutera en något högre skatt inför 2020 om vi inte såg att ekonomin stärktes som planerat under 2019. Att Liberalerna nu påstår något annat är allvarligt.

 

Det märkligaste av allt i sammanhanget är att Liberalerna, som nu säger att ekonomin är skälet till att de övergav Alliansen och svek sina väljare, inte en enda gång (!) under processen lade fram ett enda förslag på hur de ville göra. Vi tog fram förslag. Liberalerna sa inget. Liberalerna föreslog inget.

 

Slutfasen på processen
När Miljöpartiet sedan sa att deras medlemmar inte ville gå vidare i förhandlingar med oss, så var det för oss inte vägens slut. Vi försökte fortsätta sträcka ut handen till Miljöpartiet och sa att vi inte var låsta i någon position och att vi gärna skulle fortsätta diskutera både deras förslag kring ekonomi och politik.

Vi förberedde oss dock på att kunna gå vidare och prata med de andra tre partierna om att bilda ett styre i minoritet, något som redan var ett faktum i fem andra kommuner i Stockholms län. Det uppkomna läget diskuterades på ett möte med de fyra Allianspartierna. Där erbjöd sig de andra partierna att ta nya kontakter med Miljöpartiet för att se om vi kunde komma vidare med riktiga förhandlingar om ekonomifrågorna med dem. Ett nytt möte bokades för de fyra Allianspartierna till tisdagen den 23/10.

På morgonen den 23/10 gick Liberalerna, utan någon förvarning, ut med besked i sociala medier att de övergett Alliansen och att de skulle bilda minoritetsstyre med Socialdemokraterna och Miljöpartiet – nu var det alltså plötsligt OK med minoritet igen vilket ju tidigare avvisats i omgångar.

Det nya minoritetsstyret skulle också ingå valteknisk samverkan med Vänsterpartiet. Ett parti som Liberalerna i media uteslutit allt samarbete med. Den nya konstellationen har 23 mandat – det vill säga ett mandat mindre än vad Alliansen haft i minoritet, och fyra mandat mindre än en majoritet med Alliansen och Miljöpartiet. Det nya styret blir nu väldigt beroende av Vänsterpartiet vilket alltså var något som Liberalerna för bara några veckor sedan helt uteslöt.

Enligt uppgifter har även Liberalernas förhandlare påstått att de skulle få stöd från Centerpartiet för det nya styret, även om Centerpartiet inte skulle vara med i det. Detta förnekar Centerpartiet.

Så till frågan om olika poster och uppdrag i nämnder och styrelsen. Även här var det vi moderater, som efter att ha frågat de andra partierna om de ville att vi skulle ta fram ett första förslag – ett diskussionsunderlag – också som tog fram ett sådant. I det hade vi som utgångspunkt att Moderaterna skulle ha en utdelning av presidieposter (ordföranden och vice ordföranden) som i procent av tid var mindre än vår storlek och att de andra partierna skulle få en andel som var större än deras storlek. Moderaterna hade 14 av 27 mandat i den tilltänkta koalitionen och de andra partierna 13. I vårt första diskussionsunderlag låg Moderaternas andel på 48 procent och övrigas på 52 procent. Detta var något som Liberalerna reagerade på, men även andra som tyckte att deras andel borde öka mer. Vi moderater var naturligtvis tillmötesgående också på den punkten och tog fram ett nytt diskussionsunderlag där vår andel sjönk ytterligare.

I båda underlagen hade alla partier poster som ordföranden och alla, utom Kristdemokraterna som ju är minst, uppdrag som vice ordföranden.

Vi inser att det här verkar rörigt och det är det. Vi har med goda intentioner från dagen efter valet jobbat hårt för att ge Tyresö ett styre som så långt som möjligt motsvarar det som väljarna i kommunen röstat fram.

 

Man kan kritisera oss och vår politik och våra ståndpunkter. Vi inser också att vi i vissa stycken misslyckats i vår kommunikation med medborgarna, vilket förklarar en del av vår tillbakagång i valet. Det är något vi måste utvärdera vidare, men man kan inte kritisera oss för att sakna vilja.

 

Under de här veckorna är det vi moderater som lagt fram förslag, tagit nya steg och väntat och sett fram mot att få förslag och krav från andra. Tyvärr har inte alla gjort det och då är det svårt att förhandla.

 

De riktiga förlorarna här är Tyresöborna, väljarna. Vi moderater kommer att stå upp för er och slåss för en borgerlig politik med alla medel – nu och alltid!

För Moderaterna

Fredrik SaweståhlPublicerat: 2018-11-04 av Mikael