S-ledda styret i Tyresö vill kunna ge förstahandskontrakt till nyanlända

Bostadssituationen i Stockholmsområdet och Sverige är ansträngd. Med långa bostadsköer och dyra bostadsrätter är steget in på bostadsmarknaden långt för vissa grupper. Vid årsskiftet stod cirka 30.000 personer i Tyresö Bostäders kö och i Stockholms stads bostadskö var samma siffra 635.000. Snittkötiden för att få ett hyreskontrakt i första hand är i dag som minst 8-10 år. En kötid som blir allt längre för varje år.

2016 ställdes krav på kommunerna att tillhandahålla bostad till nyanlända som fått uppehållstillstånd genom den så kallade bosättningslagen. Under Moderaternas ledning riktade Tyresö kommun tidigt skarp kritik mot fördelningen då den anvisade kvoten för Stockholmsregionen var oproportionerligt stor och inte på något sätt tog hänsyn till förhållandet på vår lokala och regionala bostadsmarknad. Men vi tog ansvar och gjorde det bästa av situationen. En balans av moduler och bostäder från privata hyresvärdar och Tyresö Bostäder erbjöds.

Att ta lägenheter från Tyresö Bostäders bestånd var inte optimalt men vi gjorde det då alternativet hade varit att täcka hela kommunen med dåliga och dyra modullösningar, eller att köpa in bostadsrätter. Men också på grund av att bolaget då hade ovanligt många byggprojekt i plan med nya bostäder som snart skulle bli inflyttningsklara. Nettoeffekten skulle därför bli begränsad.

Samtidigt gjorde vi detta i tron, och under förutsättning, att bosättningslagen enbart skulle gälla under etableringstidens två år. Alltså att hyresavtal härefter skulle sägas upp och aktuella bostäder återföras till den ordinarie kön. En tolkning många andra kommuner gjort. Bland annat Lidingö och Solna som också fått rätt av Förvaltningsrätten och slutligen Kammarrätten.

I Tyresö kommun gjordes däremot en annan bedömning. När detta kommit till vår kännedom agerade vi omedelbart. Även om vi fick veta att undantag bara gjordes i särskilda fall, och då för barnfamiljer, ansåg vi det vara fel.

När en ny integrationsstrategi skulle antas i början av 2018 ville vi tydliggöra att kommunens ansvar bara skulle gälla under två år. Det fick vi dock inget stöd för. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna röstade emot och Vänsterpartiet instämde (ingen rösträtt).

Länk till ärendet

Nu går Tyresös nya politiska ledning – S, MP och L (med stöd av V) – ännu längre och formaliserar riktlinjerna.

Men inte nog med det. Man föreslår också att förlängning även ska vara möjligt för ensamstående vuxna samt att andrahandskontrakt ska kunna övergå till FÖRSTAHANDSKONTRAKT .

Det är fullständigt orimligt och oacceptabelt. I Sverige gäller likställighetsprincipen. Alla kommunmedlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga och objektiva skäl för annat. Något det här starkt kan ifrågasättas om det finns utrymme för.

Förutom att det är orättvist och kränkande för den som blir förbigången i kön menar vi att det skickar fel signal om vad som krävs för att kunna anpassa sig till ett långsiktigt liv i Sverige.

Vi kommer nu göra allt för att förslaget inte ska gå igenom och är övertygade om att vi har ett brett folkligt stöd för vår sak.

Frågans sprängkraft är givetvis den politiska ledningen medveten om och det var sannolikt också en viktig anledning till att ärendet lades på bordet blott en halvtimme innan ansvarig nämnd skulle fatta beslut den 29 april. Detta trots att förslaget varit klart i nästan två veckor, enligt datering. Något vår representant kraftigt anmärkte på.

Det är uppenbart att man vill göra det så svårt som möjligt för Moderaterna och eventuell övrig opposition att agera snabbt, effektivt och samordnat för att kanske kunna sätta stopp.

Ärendet ska nu upp i kommunstyrelsen onsdagen den 8 maj. Därefter tas slutligt beslut i kommunfullmäktige. Troligtvis sker det vid nästkommande sammanträde som äger rum torsdagen den 16 maj.

Om och när så sker är du varmt välkommen till fullmäktigesalen i Tyresö gymnasium för att visa missnöje och ge oss ditt stöd.

Vi kommer i alla fall vara där och kämpa. För dig och alla andra som söker bostad.

I vårt Tyresö har alla lika rättigheter och skyldigheter.Publicerat: 2019-05-06 av Mikael