Reservation mot skattehöjning

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har lämnat in en gemensam reservation avseende fastställande av skattesats för 2019.

21 år i rad har Tyresö kommun levererat ett finansiellt överskott men under senare år har överskottet varit otillräckligt för att nå ett resultat på två procent, vilket motsvarar gränsen för god ekonomisk hushållning. Ett mål vi vidare ser behov av utökas till tre procent under kommande mandatperiod. I annat fall är risken påtaglig att finansieringen av välfärden skjuts över på kommande generationer.

Svaret är emellertid inte en skattehöjning. Precis som den med tunnare plånbok måste även kommunen ordentligt se över sina kostnader och prioritera det som är viktigast. Mätta mun efter matsäcken. Det är så man tar ansvar.

Ett effektiviseringsprogram har initierats men är alltjämt i ett tidigt skede. Arbetet måste få fortskrida och utvärderas innan slutsatser kan dras. Vi anser likaså att mer kan och behöver göras för att effektivisera och optimera resursanvändningen. Det handlar såväl om verksamheternas långsiktiga planering som åtgärder för att upprätthålla strikt budgetdisciplin.

Tyresö är inte ensamt. Många kommuner och landsting har i dag en svag ekonomisk ställning och utveckling. Soliditeten försvagas alltmer samtidigt som de långfristiga skulderna skjuter i höjden. Ekonomin hålls till stora delar uppe av statsbidrag och minusränta. Det är i grunden ohållbart och enligt SKL kommer också skatteunderlagets tillväxt dämpas nästa år, samtidigt som behovet av välfärdstjänster ökar i takt med de demografiska utmaningarna. Sammantaget fordrar detta skarpa reformer och skatter som stimulerar jobb och tillväxt, inte tvärtom.

Den föreslagna skattehöjningen om 45 öre skulle, om den genomförs, bli den största höjningen i kommunens moderna historia och göra att Tyresö sällar sig till kommunerna i Stockholms läns med absolut högst skattesats. Följden blir en tydlig försvagning av hushållens ekonomi och kommunens konkurrens- och attraktionskraft. Den positiva utvecklingen av skattekraften vi sett under flera år riskerar bromsa in och härtill påskyndas av den lågkonjunktur många bedömare menar redan väntar bakom hörnet.

Givet ovan samt osäkerhetsfaktorerna som föreligger avseende skatteintäkter och statsbidrag inför 2019, men också det faktum att eventuella förändrade villkor i det kommunala utjämningsystemet gäller först från år 2020, ser vi inget omedelbart behov av en skattehöjning. Ett mer väl avvägt beslut kommer kunna fattas längre fram.

En sådan färdriktning riskerar härtill innebära en budget laddad med dyra politiska löften, samtidigt som de strukturreformer som är nödvändiga för att stärka ekonomin på längre sikt begränsas eller helt uteblir. Det kommer vi inte att medverka till och röstar därför nej.Publicerat: 2018-12-20 av Robert Skölin