Reservation mot budget 2019

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har lämnat in en gemensam reservation avseende fastställande av kommunplan 2019–2022 med budget för 2019.

Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas vision är att Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen. Genom att tillhandahålla välfärdstjänster och service med hög kvalitet ska alla invånare ges goda och trygga levnadsvillkor, möjlighet att utvecklas och att växa. För detta är ordning och reda i kommunens ekonomi avgörande.

På senare år har Tyresö kommun inte nått upp till de två procents överskott som anses utgöra riktvärde för god ekonomisk hushållning. Det beror i allt väsentligt på höga kostnader och är allvarsamt av flera skäl. Bland annat för att det riskerar en otillräcklig beredskap för framtida pensionsavgångar, investeringar och sämre tider. I förlängningen kan det innebära att man tvingas skjuta över kostnader på kommande generationer. Andra problemställningar är att skattebetalarna inte får valuta för det de betalar samt att det begränsar utrymmet för skarpa satsningar.

Vi är starkt kritiska till den kraftiga skattehöjning som genomförs av det nya styret (S, L och MP med stöd av V) innan andra alternativ prövats, eller ens utretts. Det är oansvarigt och underminerar nödvändiga strukturförändringar såsom det rationaliseringsprogram som har initierats men som ännu inte fått full effekt. På sikt kan det även betyda att finanserna snarare försämras än förbättras då det antas leda till en tydlig försvagning av hushållens ekonomi vilket får påverkan på kommunens konkurrens- och attraktionskraft. Den positiva utveckling av skattekraften som Tyresö haft under en längre tid, och som gjort att vi kunnat göra betydande investeringar i välfärden, riskerar effektivt att bromsas in. Något som i sin tur påskyndas av den lågkonjunktur som närmar sig. Redan nästa år gör SKL bedömningen att skatteunderlaget kommer dämpas, samtidigt som behovet av välfärdstjänster ökar i takt med de demografiska utmaningarna. Det fordrar skarpa reformer och skatter som stimulerar jobb och tillväxt, inte det omvända.

Eftersom vi inte medger skattehöjningen har vi en stram budget att förhålla oss till. Vi ser dock utrymme för enstaka satsningar på kärnverksamheten.

Grundskolan tillförs tio miljoner som kan användas till exempelvis mindre klasser, högre lärartäthet eller utökad tid för lärarnas kompetensutveckling. Medan äldreomsorgen (mer specifikt hemtjänsten och Björkbackens äldreboende) får en resursökning om fem miljoner för bättre förutsättningar att gå in i nästa räkenskapsår och arbeta undan underskotten. Härutöver lägger vi en miljon på att stärka och utveckla det lokala näringslivsarbetet för att fler företag ska etablera sig och växa i Tyresö.

Finansiering sker dels genom att exploateringsintäkter för markaffärer med Tyresö Bostäder omfattande Maria Sofias väg och Töresjövägen tas upp i budgeten med 23 miljoner (drygt hälften används och resterande läggs i en buffert för att hantera eventuella demografiska förändringar), sänkt ram för kultur- och fritidsnämnden om 2,6 miljoner och sänkt ambitionsnivå för verksamheten plan och exploatering om två miljoner. Det senare innebär, förutom den omedelbara besparingen, även att kommens framtida investeringsbehov minskar och att vi får en ekonomi som står bättre rustad för stigande räntor. När det gäller engångsintäkter så ska de successivt fasas ut ur budget i takt med att effektiviseringar slår igenom.

De ökade intäkterna om 55,2 miljoner kronor som skattehöjningen genererar läggs i en särskild buffert för att snarast kunna återställa skattesatsen till 2018 års nivå. Dit når vi genom fortsatt arbete med kostnadskontroll, effektiviseringar och benchmarking för jämförelser och verksamhetsutveckling. Men framför allt behöver ordentliga prioriteringar göras och det kommer vi att återkomma med i 2020 års budget. 



Publicerat: 2018-12-20 av Robert Skölin