Motion angående mer entreprenörskap i skolan

Motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning anmäld på kommunfullmäktigesammanträdet 24 januari 2019 av Anna Eriksson och Anki Svensson.

Blott en procent av Sveriges företagare är under 25 år. Samtidigt minskar nyföretagandet och arbetslivet förändras i snabb takt. Försvårande för en av vår tids största utmaningar; ungdomsarbetslösheten.

Att effektivt motverka arbetslösheten bland unga ställer höga krav på skolan att bättre samverka med omvärlden. Om ett skolämne kan förankras i ett arbetsliv är vi övertygade om att lärandet blir livslångt, fördjupat och närvarande. Ämnet kommer att upplevas meningsfullt – både nu och senare – och öka motivationen. Det leder till att fler fullföljer gymnasieutbildningen och minskar omval av program. Något som idag försenar inträdet på arbetsmarknaden, men också för att samhället går miste om idékraft och skaparglädje i form av entreprenörskap – att starta och driva företag.

Moderaterna vill att skolan i Tyresö ska utveckla de ungas nyfikenhet och vetande om entreprenörskap som en naturlig del av undervisningen. Kreativitet ska stimuleras och viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling ska uppmuntras. Sverige har en rik och stolt historia av företagsamma människor som hittat nya sätt att lösa problem och smartare metoder att organisera en verksamhet. Det har betytt mycket för vårt lands utveckling och välstånd. Trots detta är deras historier sällan återberättade i skolan. Det duger inte för oss.

Vi vill se en kontinuerlig studie- och yrkesvägledning med arbetslivsanknytning och personlig utveckling, från förskola genom hela grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. En studie- och yrkesvägledning som skapar en betydelsefull grund för elevens möjligheter att fatta viktiga beslut för framtiden. Där idéer och uppslag utifrån individens och samhällets intressen, behov och förutsättningar står i fokus och kan gro. Där samband mellan val av utbildning och möjligheter till jobb, karriär och inkomst tydliggörs.

Under vår ledning påbörjades det här arbetet som nu inte bara behöver fortsätta utan också förstärkas. Fler ändamålsenliga aktiviteter och projekt behöver arbetas fram och implementeras. Former för undervisning och vägledning som genom kontakter med närsamhället, företag och företagsorganisationer ger en allsidig bild av arbetslivet behöver utvecklas.

Moderaterna förslår kommunfullmäktige

att: Genom revidering av skolan styrdokument utveckla, etablera, fördjupa och stödja samhällsnätverk och ömsesidig samverkan mellan skola och näringsliv.Publicerat: 2019-03-25 av Mikael