Lyssna på Trollbäckenborna – gör om planprogrammet

• Bygg småskaligt i centrala delar max 4 våningar
• Förbättra framkomligheten på Gudöbroleden
• Värna företagen i området – tillgängliga parkeringsplatser för handel
• Värna om och förtäta inte i villaområdena – grannfastigheter mot villatomter ska endast få bebyggas med stadsradhus

Moderaterna yrkade på återremiss i Kommunstyrelsen då vi anser att planprogrammet måste arbetas om för att nå en mer småskalig bebyggelse i Trollbäckens centrumstråk.

 

Tyresö har haft en oregelbunden men alltjämt hög tillväxt de senaste åren, i likhet med hela Stockholmsregionen. Att bygga bostäder är viktigt för att tillgodose efterfrågan, men lika viktigt är det att tänka på hur och var vi bygger.

 

Självklart ska vi också ta vår del av ansvaret för en bättre bostadssituation men vi måste göra det utifrån Tyresös förutsättningar, vilket vi menar är i en lägre takt än idag. Tyresö är en liten skärgårdskommun med begränsad yta att bygga på och en stor del av attraktionskraften ligger i våra gröna och blå värden, det får vi aldrig äventyra.

 

Att hålla byggtakten på en rimlig nivå är också viktigt för att klara våra högt satta miljö- och hållbarhetsmål, förbättra istället för att försämra trafiksituationen samt håll nere kommunens investeringsbehov så att låneskulden inte skenar och därmed räntekostnader. I vissa delar kan vi satsa på tillväxt och bostadsbyggande, i andra vill vi värna den gröna småskaligheten, gå väldigt varsamt fram eller inte bygga alls.

 

Planprogrammet utgår från den nu antagna översiktsplanen för Tyresö med en förtätning längst med det utpekade stråket för att tillföra fler bostäder och lokaler genom en mer effektiv markanvändning. Det har gjorts en uppdelning på tre olika delområden. Norra delen av Vendelsövägen, Alléplan och Södra delen av Vendelsövägen. Grundidén i programmet är en tätare stadsliknande bebyggelse med flerbostadshus utmed Vendelsövägen.

Vi anser att detta är en för hög exploateringsgrad och för höga hus.

 

Mot Gudöbroleden kan flerfamiljshus (max 3-4 våningar) byggas som en ljuddämpande barriär och runt Alléplan kan en viss förtätning på höjden ske, dock inte mer än 4 våningar, höghus hör inte hemma i Trollbäcken. För oss är det vidare viktigt att vi värnar våra lummiga villakvarter och om det ska förtätas i de delarna ser vi stadsradhus som det naturliga alternativet.

 

 

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram är ett valfritt första steg i en detaljplaneprocess enligt plan- och bygglagen (PBL). Programmet ska ange förutsättningar och mål samt skapa bra beslutsunderlag för planarbetet i ett tidigt skede. Det ska även uttrycka kommunens vilja och avsikter med en viss planeringsuppgift. Programmet är en möjlighet för kommunen att göra strategiska vägval för markanvändningen inom ett område samt ett viktigt vägledande dokument för det fortsatta arbetet men det är inte juridiskt bindande.Publicerat: 2019-11-26 av Mikael