Våra motioner

Moderaterna har sett till att kommunens personal får vaccineras under arbetstid!

Moderaterna i Tyresö, genom oppositionsråd Anki Svensson, vill genom ett ledamotsinitiativ låta personal i kommunens verksamhet få vaccinera mot Covid-19 under arbetstid. I ledamotsinitiativet anförs att det finns ett långt gående samhällsintresse i att stoppa spridningen av Covid-19.  Det finns ingen rättighet enligt lag och avtal att vara ledig med lön för att vaccinera sig under arbetstid. Istället är det upp till varje arbetsgivare att besluta om arbetstagare får vara lediga med bibehållen lön för att vaccinera sig samt den praktiska hanteringen av detta och vi är glada att Moderaternas förslag har godkänts av styret.

Läs motionen »

Motion om inrättande av hygiensjuksköterska

Fler än 10 500 personer med diagnosen covid-19 har hittills avlidit i Sverige, varav nästan 9 av 10 var 70 år eller äldre. De allra flesta hade vård och omsorg i någon form – nästan hälften på ett särskilt boende för äldre. I somras tillsatte regeringen efter påtryckningar från riksdagen en kommission för att granska Sveriges hantering av Corona-pandemin. I den första delrapporten drar kommissionen slutsatsen att åtgärderna för att minska smittspridningen i äldreomsorgen kom för sent och att de även var otillräckliga. Tyresö var tidigt väl framme och vidtog de åtgärder man kunde, Tyresö uppmärksammades för hur team startades i hemtjänsten med resurser att möta sjuka i sina hem. Vår motion ska inte betraktas som någon form av kritik mot vår personal som kämpat och utfört stordåd i våra verksamheter. Vi har ändå en övertygelse att Tyresö kan bättre. Vår motion innehåller förslag som gör skillnad i förmåga att

Läs motionen »

Utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete

Tyresö kommun ska arbeta långsiktigt med brottsförebyggande arbete. Kommunen ska ha god samverkan med trygghetsskapande föreningar och förstås polisen. Antalet anmälda brott har ökat sedan 2019, framförallt brotten mot minderåriga utförda av andra minderåriga i form av rån och misshandel, det är riktigt oroväckande, likaså narkotikabrotten. 2015 antog kommunfullmäktige en Brottsförebyggande policy. Grundprincipen är att alla ska känna sig trygga i Tyresö kommun, dygnet runt. Målet med det brottsförebyggande arbetet är att utveckla och följa upp fastslagna överenskommelser med polisen men också att ständigt utveckla samverkan internt och externt. Det förebyggande arbetet leds av kommunstyrelsen som ska stödja förvaltningarnas arbete samt följa upp utvecklingen i kommunen. För att kommunstyrelsen ska kunna leva upp till detta behövs en trygghetskartläggning samt förslag hur kommunens brottsförebyggande arbete kan utvecklas för att få ett tryggare Tyresö. Gör kommunen rätt saker? Samverkar förvaltningarna och är det tillräckligt? Nu har vi snart hunnit till halvtid i

Läs motionen »

Motion om att sortera avfall hemma

Tyresös återvinningsstationer är ständigt överfulla och kommunens miljöarbete behöver utvecklas. Det ska vara lätt att göra rätt. Vi är många människor som vill göra rätt för oss och sortera avfallet på ett korrekt vis. Många av våra grannkommuner har kommit längre i den processen än vad Tyresö har gjort och det vill vi Moderater ändra på. Vi ska möjliggöra för villaägare att kunna sortera i kärl på sin egen tomt, precis som SRV Återvinnings koncept ”Sortera Hemma” går till. Pappersförpackningar, restavfall, ofärgat glas, färgat glas, matavfall, batteri- och lamplåda, plastförpackningar, tidningar och metallförpackningar sorteras hemma och du behöver inte transportera eller förvara kladdiga eller skrymmande förpackningar inomhus eller i din bil. Tyresös nuvarande system bygger på att villaägare just tar bilen till återvinningsstationen då dessa inte alltid finns i ens närhet, det är inte heller bra för miljön. Detta koncept kommer att leda till att fler sorterar vilket gör att

Läs motionen »

Ja till en skärgårdskrog vid Strandbadet!

Vi Moderater vill möjliggöra för en entreprenör att bygga en restaurang vid Strandbadet. Genom att kommunen arrenderar ut mark kan Tyresöborna få service i toppklass utan att skattebetalarna står för notan. Tyresö är en fantastisk skärgårdskommun. Stora delar av Tyresö är omringat av vatten vilket är en stor attraktionskraft. Moderaterna har en vision att Tyresö ska bidra till en mer levande skärgård. En restaurang vid Strandbadet skulle förstärka den visionen. Moderaterna föreslår kommunfullmäktige att besluta: – Att möjliggöra för en entreprenör att bygga och driva en restaurang vid Strandbadet via ett långtidsarrende. – Att ändra detaljplanen för att göra arrendet möjligt. Anki Svensson (M) Dick Bengtson (M) * bilderna är endast inspiration och inget färdigt förslag. Ladda ner flygblad

Läs motionen »

Motion om att revidera kommunens översiktsplan

Tyresös översiktsplan 2035 är ett strategiskt och visionärt dokument, som ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden i kommunen ska användas och hur den existerande samhällsmiljön ska utvecklas. Arbetet med inhämtande av Tyresöbornas åsikter i planarbetet pågick under 2013 och 2014. Fullmäktige antog översiktsplanen i bred politisk enighet i maj 2017. Varje kommun ska ha en översiktsplan som anger den långsiktiga inriktningen för kommunens utveckling, vilket betyder att delar av det som redovisas i översiktsplanen kan komma att realiseras relativt långt in i framtiden. Den är inte juridiskt bindande men ska fungera som en fingervisning gällande beslut om exempelvis bygglov och nya detaljplaner. En gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige uttala sig om den gällande översiktsplanen är aktuell eller anta en ny översiktsplan. Vi Moderater anser att det nu är dags att se över planen, Tyresö har växtvärk och vi har därför omvärderat vår tidigare politik. Att

Läs motionen »

Motion angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar i Tyresö som arrenderar mark/vatten av Tyresö kommun

Tyresö är en fantastisk skärgårdskommun. Stora delar av kommunen är omringat av vatten och en stor attraktionskraft med Tyresö är just blå och gröna värden. Moderaterna har en vision att Tyresö ska bidra till en mer levande skärgård. Många båtklubbar har kö för att få en båtplats och vi behöver möjliggöra fler platser och ett gott samarbete med våra ideella båtklubbar. Många idrotts- och sportverksamheter kräver och får anslag av kommunala medel för sin verksamhet – ibland med stora summor och detta med all rätt. Så är det inte med båtlivet och det förväntas heller inte av båtfolket som dock förväntar sig rimliga villkor och avgifter för att kunna utöva sin ideella verksamhet. År 2017 fattade dåvarande kommunstyrelsen ett beslut om en höjning av båtklubbarnas arrendeavgifter. När vi nu i efterhand förstår att delar av beslutet kan strida mot självkostnadsprincipen behöver vi ta ett nytt beslut. Förvaltningsrätten har prövat Stockholms

Läs motionen »

Krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

I Tyresö ska varken kön, klass eller klan begränsa barn och ungdomars frihet. Det måste gälla oavsett den som är uppväxt här eller den som kommer från en annan kultur. Uppskattningar visar att 240 000 ungdomar i Sverige lever under hedersförtryck. Barn lever i familjer med snäva föreställningar om hur man bör leva och vara. Detta måste bekämpas med full kraft. Vi måste vara tydliga med att hedersrelaterat våld och förtryck aldrig kan accepteras. Därför måste vi se över skolans ansvar och införa ett systematiskt arbete för att förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. En handlingsplan ska tas fram. Hedersförtryck drabbar inte bara kvinnor och flickor, även om detta utgör en majoritet, utan även pojkar och män. Efter ett verksamhets-besök i en av Tyresös skolor vittnar personalen om att pojkar får vakta sina systrar redan på låg- och mellanstadiet. Det är en plåga för både pojkarna och flickorna. Vi tänker inte

Läs motionen »

Motion angående stärkt kameraövervakning

Tyresö är i grunden en trygg och lugn kommun. Över tid har brottsligheten sjunkit, trots växande befolkning. Till stor del som ett resultat av ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete mellan kommunen och polisen. Men också andra goda krafter som det lokala närings- och föreningslivet och ett engagerat civilsamhälle. Samtidigt är vi inte en kommun utan bekymmer. Även här finns de som, med all rätt, känner oro och rädsla för att rasta hunden sent på kvällen, eller att ensam gå hem från bussen. Även här finns platser som både upplevs och kan konstateras som mindre trygga. Även här förekommer skadegörelse som inte bara förfular utan också kostar hundratusentals skattekronor varje år. Det ser vi extremt allvarligt på och kommer även fortsättningsvis göra allt för att motverka. Nu i opposition. Tyresö har också problem som urskiljer sig. Enligt den så kallade Stockholmsenkäten (2018) är klotter, hot och våld samt bärande av vapen ungefär dubbelt så vanligt

Läs motionen »

Motion angående tydligare och skarpare krav för försörjningsstöd

Moderaterna har varit med och framgångsrikt pressat tillbaka arbetslösheten och bidragsberoendet i Tyresö kommun till rekordlåga nivåer. Genom bland annat matchade arbetsmarknadsinsatser och tydligare krav för att erhålla försörjningsstöd har rättigheter, skyldigheter och möjligheter balanserats. Det här arbetet behöver nu inte bara fortskrida, det måste utvecklas. I förlängningen handlar det om att stärka samhällskontraktet. Varje krona som går till bidrag till den som kan jobba är en krona som hade kunnat gå till polis, skola eller vård. Eller tillbaka till skattebetalarna. Försörjningsstödets syfte är dessutom inte att vara en långsiktig försörjningskälla, utan ett stöd för att själv kunna återgå i egen försörjning och ta kontrollen över sitt liv. Att byta vanmakt mot egenmakt. I dag är det upp till varje kommun att kräva motprestationer från dem som erhåller försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Vi anser att det ska vara obligatoriskt att söka arbete från dag ett (1) samt göra sig

Läs motionen »

Motion angående att underlätta för små företag att delta i kommunens upphandlingar

Lagen om offentlig upphandling, LOU, reglerar myndigheters inköp av varor och tjänster. Syftet är att få valuta för medborgarnas skattepengar genom att dra nytta av konkurrensen på aktuella marknader enligt principen; bästa möjliga kvalitet till lägsta pris. LOU är viktig och ska följas men många gånger försvåras konkurrensen allvarligt på grund av tolkning och tillämpning. Något som leder till att syftet motverkas. Ett mått på konkurrensen är antalet anbud per upphandling. Att det endast kommer in två anbud i upphandlingar är tyvärr inte ovanligt, det visar en rapport från Företagarna. På detta finns även lokala exempel. Bara under det senaste året (2018) var det så vid upphandling av två LSS-boenden, upphandling för byggande av maskinhall i Alby m.m. Vidare konstateras att små företag sällan deltar i offentliga upphandlingar. Volymkrav, krångel, tidsödande hantering och avtalstid är några orsaker som nämns. I detta finns flera problem. Det mest uppenbara är att 99,4

Läs motionen »

Motion angående förbud mot tiggeri

Fattiga och socialt utsatta människor lockas till Sverige med löften om jobb och försörjning. Men i stället väntar ett liv på gatan för att tigga. Ofta åt någon annan. Under hot och våld. Utan tak över huvudet. Ibland till och med utan mat och vatten. Levnadsförhållanden som är slavliknande. Vittnesmålen om kriminaliteten, barbariet och misären staplas på hög. Från polisen, övriga rättsväsendet och inte minst tiggarna själva. Vi har sagt det förr och säger det igen. Det går inte längre att blunda för den omänskliga behandling tiggare utsätts för i Sverige. Det är inhumant och ovärdigt. Det behövs ett förbud mot tiggeri. Helst ett nationellt. Det skulle allvarligt försvåra exploateringen genom att göra det mindre lönsamt. Samtidigt skickar det en tydlig signal om att vi vägrar låta tiggeriet normaliseras i det svenska samhället. Tillsammans med ett förbud måste Sverige och EU också sätta större press på tiggarnas hemländer att de

Läs motionen »