Våra äldre och omsorg

Trygghet, kvalitet och guldkantad tillvaro för våra äldre

När du inte kan bo hemma längre ska du erbjudas en modern äldreomsorg och känna dig trygg med att du får den omsorg du har rätt till. Maten ska smaka gott och du ska välja vad du vill dricka till. Vi vill öka fokus på den enskildes trivsel inom äldreomsorgen.

På ålderns höst är det ibland svårt att orka med att leva det liv du är van att leva. Då ska hemtjänsten vara av god kvalitet som ett alternativ när du behöver hjälp i hemmet. Tyresö ska upprätthålla att så få olika personal som möjligt besöker de äldre i hemmen.

Dagverksamheter, trygghetslarm och annan välfärdsteknik ger möjligheter att bo kvar hemma i högre utsträckning. I samverkan med föreningar och hemtjänsten ska det också finnas ett gott utbud av aktiviteter och träffpunkter för ett rikt och aktivt liv för alla seniorer.

Silviacertifieringen inom demensvård ska fortsätta. Det säkerställer att undersköterskor och andra yrkesgrupper har hög kompetens inom området. Tyresö ska ha en demensvård i
toppklass.

Du ska alltid ha rätt att välja utförare som passar dig bäst. Moderaterna initierade under vårt styre så kallade värdighetsgarantier. Dessa ska efterlevas och följas upp med tillsyn som säkerställer god kvalitet för våra äldre.

Moderaterna vill även införa språkkrav inom äldreomsorgen. Vi behöver stärka kunskaperna i det svenska språket bland personal inom äldreomsorgen. De äldre ska känna trygghet genom att kunna bli förstådda.
 

• Du ska alltid ha rätt att välja utförare efter dina behov
• Du som vill ska kunna bo kvar hemma längre
• Språkkrav inom äldreomsorgen – trygghet genom att känna dig förstådd
• Kontinuitet och bekanta ansikten varje vecka ökar tryggheten i hemtjänsten
• Större utbud av aktiviteter och träffpunkter för äldre i Tyresö
• Vi vill ha ett äldreboende i Östra Tyresö
• Tyresö ska ha en demensvård i toppklass

Nedsatt förmåga ska inte vara ett hinder

I Tyresö ska alla ha möjlighet att delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Den som har en funktionsnedsättning ska kunna vara en del av samhällsgemenskapen genom utbildning, arbete och sysselsättning anpassat efter sin egen förmåga. Det ska finnas tillgång till boendeformer och hjälpmedel som möter varje individs behov.

En funktionsnedsättning ska inte begränsa möjligheterna för den som kan och vill jobba att bidra utifrån sin förmåga. För de som på grund av funktionsnedsättning inte har möjlighet att delta i arbetslivet över huvud taget vill vi öka möjligheterna till en meningsfull daglig sysselsättning. 

Funktionshinderrådet ska ge perspektiv på funktionshinderfrågor när beslut i kommunen ska fattas. Rådet är en länk mellan Tyresö kommun och organisationer för personer med funktionsnedsättning. För oss moderater är det viktigt att samverkan fungerar som det är tänkt och beaktas.

LSS ska garantera att personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar får stöd som kan undanröja svårigheter i vardagen. Stödet syftar till att hjälpa människor med funktionsnedsättning att i så stor utsträckning som möjligt leva friare och mer självständiga liv.

Det är viktigt med ständiga kvalitetsförbättringar inom hela verksamhetsområdet efter en tydlig och långsiktig plan. För att bibehålla god kvalitet i alla led ska interna kontroller öka samt utvärderas. Endast det bästa är gott nog.

Moderaterna har under vår tid i styret beslutat att bygga två nya toppmoderna LSS-boenden som har invigts under denna mandatperiod. Gruppboendena har tillsammans tolv lägenheter och flera gemensamhetsutrymmen som erbjuder en optimal planlösning för sociala aktiviteter, både inomhus och utomhus.

 
Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

• Privatliv och kroppslig integritet
• Självbestämmande
• Individanpassning och delaktighet
• Hög kvalitet
• Gott bemötande
• Trygghet
• Meningsfullhet

I Tyresö ska värdighetsgarantierna efterföljas samt följas upp.

Två nya LSS-boenden invigdes 2020.