Sociala frågor

Stöd och trygghet när du behöver

Ansvaret för dig själv och dina nära är i grunden ditt eget. Men när något händer som du inte kan styra över själv finns vi vid din sida med en hjälpande hand. Vi jobbar med tidigt och förebyggande arbete för att förhindra och hjälpa till i situationer av utsatthet och sjukdom. Generella förebyggande insatser ska vara forskningsbaserade, utvärderas kontinuerligt och
dimensioneras så att största effekt ges.

En trygg kommun behöver en välfungerande socialtjänst som kan stötta vuxna i sociala problem och skydda utsatta barn. I Tyresö är det arbetslinjen som gäller. Försörjningsstödet är därför en kortvarig försörjning och är begränsat till dem som inte kan klara sig utan. Socialtjänsten ska bara erbjuda verkningsfulla insatser och de ska kombineras med en tydlig förväntan på att den enskilde gör sitt för att ändra sin livssituation.

Arbetslinjen och integration

En av Moderaternas absolut grundläggande värderingar är att alla som kan arbeta också ska göra det. Det ska alltid löna sig bättre att arbeta än att leva på bidrag. I Tyresö gäller arbetslinjen för alla.

Att kunna försörja sig själv efter bästa förmåga är ett ansvar som ligger på den enskilda
individen. Kommunens insatser ska alltid rikta in sig på att skapa vägar in och sänka trösklar för att undvika bidragsberoende och därmed ett ekonomiskt utanförskap.

I Sverige talar vi svenska. Språk och arbete är grunden för all integration. Det är varje individs skyldighet att så snabbt som möjligt lära sig svenska för att göra sig anställningsbar på arbetsmarknaden. Att ange religiös övertygelse är inte ett giltigt argument för att inte ta ett anvisat arbete.