Sociala frågor

Den som kan arbeta ska också göra det

Socialtjänsten har en grundläggande roll i vårt välfärdssamhälle, det yttersta skyddsnätet. Socialtjänsten ska bidra till att förebygga, förhindra och bryta utanförskap. Det handlar om att ge stöd till barn och unga som far illa samt vuxna som behöver hjälp för att kunna komma tillbaka, men också om att ställa krav för att var och en ska ta ansvar för sitt eget liv och försörjning. Varje krona som går till bidrag till den som kan arbeta är en krona som kunde gått till exempelvis polisen, skolan eller äldreomsorgen.

I dag är det upp till varje kommun att kräva motprestationer från dem som erhåller försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Vi anser att det ska vara obligatoriskt att söka arbete från dag ett samt göra sig tillgänglig för kommunens aktiviteter, såsom jobbsatsning eller motsvarande, för att härigenom öka sin egen anställningsbarhet. I annat fall ska stödet kunna reduceras eller helt förverkas. Undantag ska egentligen bara göras om det finns synnerliga skäl. Aktivitetskrav och hög förväntan om att förändra sin situation i kombination med ekonomiska drivkrafter bidrar till kortare tid i utanförskap och det är en viktig pusselbit till integration.

Hembesök är ett annat verktyg för att rätt stöd ska kunna ges men också i kampen för ökad jämställdhet. En hög andel som får ekonomiskt bistånd är kvinnor födda utomlands. Även ensamstående kvinnor med barn är överrepresenterade. Genom hembesök kan dessa grupper som fastnat i utanförskap fångas upp på ett bättre sätt. Hembesök är också viktigt för att identifiera fusk och felaktiga utbetalningar.

• Språket är nyckeln till integration
• Ökad självförsörjning och en välfungerande socialtjänst som stöttar vuxna i sociala problem
• Införa integrationsplikt för nyanlända. Deltagande i SFI och samhällsinformation ska vara obligatoriskt
• Alla som kan arbeta ska också göra det
• Motprestation för försörjningsstöd
• Utöka frekvensen av oanmälda hembesök till hushåll som uppbär försörjningsstöd
• Krafttag mot våld i nära relationer    
• Fokusera på tidiga insatser för att minska uppkomsten av sociala problem
• Erbjuda barn särskilt utbildningsstöd

Socialtjänsten finns till för dig som behöver hjälp eller om du är orolig för att någon far illa.