Skola & förskola

En förskola och skola för var och en, med kunskap i centrum

Moderaternas vision är att Tyresö ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner. För att nå
visionen ska vi sätta kunskap, trygghet och delaktighet i fokus.

För Moderaterna är elevers och föräldrars rätt att välja skola självklar. Tydliga kvalitetskrav och skarp tillsyn säkerställer god kvalitet. Vi ska ha lärmiljöer som är likvärdiga och bidrar till kunskapsutveckling. Våra utemiljöer ska locka till lek, rörelse och lärande.

Det är i förskolan kunskapsresan börjar. Barn och elever ska, oavsett bakgrund och kön, få en bra utbildning och en stabil grund för att kunna förverkliga sina drömmar. Varje barn i varje ny generation ska få en chans att forma sitt eget liv. Vi har höga förväntningar på varje individ att eleven ska kunna lyckas efter sina egna förutsättningar. Elever ska få de verktyg som krävs vare sig de riskerar halka efter eller behöver extra utmaningar.

Vi verkar för en hög personaltäthet och små barngrupper. Skolans kompensatoriska uppdrag
är tydligt och ska följas samt följas upp. Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för utbildningen. Relationer mellan lärare och elever ska vara tillitsfulla och åtgärder ska sättas in för att uppnå studiero.

Tyresö ska erbjuda god tillgång till välutbildade lärare och undervisning av hög kvalitet. Alla skolor ska vara bra skolor och präglas av ett gott ledarskap. Skolan ska vara attraktiv och trygg för elever och personal.
 

• Verka för hög personaltäthet och små barngrupper
• Våra skolor och förskolor ska ha regelbundna kvalitetsuppföljningar
• Skolorna och förskolorna ska vara kemikaliesmarta
• Trygghetsteam på varje skola och gymnasium
• Uppnå hög måluppfyllelse med fokus på kunskap
• Insatser och förebyggande åtgärder för att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede
• Digitaliseringen ska vara en självklar utveckling i kunskapsresan
• Krafttag mot psykisk ohälsa och kränkningar
• Kompetenta lärare och rektorer är en förutsättning
• Ordningsregler med syfte att skapa god arbetsmiljö, studiero och trygghet
• Elever ska få de verktyg som krävs vare sig de riskerar halka efter eller behöver extra
utmaningar
• Fortsätta utveckla kommunens lärstudios och återvändarskolan för att ge elever rätt stöd och främja skolnärvaro 
• Våra lokaler ska rustas upp efter en långsiktig plan
• Utred att införa en Skolakut/Jourskola. Elever som stör arbetsron eller får andra att känna sig otrygga ska kunna placeras tillfälligt på en Skolakut/Jourskola. Med specialutbildad personal och i dialog med vårdnadshavare ska beteendemönster brytas
• Verka för fler narkotikakontroller i skolorna i samarbete med polisen
• Våra skollokaler ska moderniseras och nya skapas för att möta växande elevkullar


Viktiga skolreformer

Villkora vinstutdelning
Vi bejakar friskolor som drivs i företagsform och vinst ger möjlighet till utveckling och expansion. Men möjligheten för en skola, som drivs som aktiebolag, att göra vinstutdelning bör kopplas till krav att nå upp till ett antal högt ställda kvalitetskrav. Om en skola inte når kraven ska Skolinspektionen under en kortare eller längre tid kunna stoppa vinstutdelning och ytterst dra in skoltillståndet. Vi tror att staten tydligare måste garantera kvalitén i svensk skola, dvs skollagen behöver innehålla ett antal tydliga föreskrifter kring olika kvalitetsmått.

Skärpt ägar- och ledningsprövning
Moderaterna vill göra en översyn och utvärdering av den nya lagstiftningen i syfte att se om ytterligare regelskärpningar är aktuella. Vi vill att pedagogisk omsorg ska inkluderas i de skärpta regleringarna som infördes 2019.

Ett utvecklat skolval
Vi värnar det fria skolvalet. Valfriheten är en rättighet som alla elever ska garanteras. För att säkerställa att alla elever ges möjlighet att använda rättigheten vill vi att ett aktivt och obligatoriskt skolval införs i samtliga kommuner. I flera kommuner finns plattformar som säkerställer en samordnad gemensam antagning. Familjer och elever kan göra sitt skolval på en plattform. Platserna fördelas utan att elever listar sig och upptar en plats på flera skolor, vilket ofta annars är fallet. Vi vill främja utvecklingen genom att införa ett krav på alla kommuner att införa ett system för gemensamt skolval för både kommunala som fristående skolor. Skolvalet ska göras på en gemensam skolvalsplattform med enhetliga urvalskriterier. Köer till enskilda skolor ska inte tillåtas förrän tidigast tre till två år innan skolstart.

Skarpare och tydligare nationellt ansvar för skolor med låga kunskapsresultat och kvalitetsbrister
Idag kan skolor år ut och år in dras med låga kunskapsresultat och kvalitetsbrister utan att det får några reella konsekvenser. Det kan vi aldrig acceptera. Skolinspektionen bör få rätt att sätta tillräckligt dåliga skolor under tvångsförvaltning. – både kommunala skolor och friskolor. En kompletterande upphandlingsmodell bör kunna användas, så att kommunen kan anförtro driften till en extern aktör på villkor som förhandlas från fall till fall.

Skolinspektionen ska få ett särskilt uppdrag att granska samtliga verksamheter såsom förskolor, skolor och pedagogisk verksamhet, som bedöms ha konfessionella inslag
Vi vill att Skolinspektionen får ett särskilt uppdrag att kartlägga samtliga skolor i Sverige som har konfessionella inslag. Oavsett om de anmält konfessionell inriktning eller inte. Samtliga skolor som bedöms ha konfessionella inslag ska granskas i syfte att motverka religiös extremism. Skolor som agerar i strid med lagstiftningens krav ska inte få verka i Sverige. Oavsett om de är konfessionella eller inte. Alla skolor ska omfattas av demokrativillkor, huvudmannaförsäkran och kravet på information om att deltagandet i de konfessionella inslagen är frivilligt.

Moderaterna är stolta över beslutet att bygga Nya Fornuddens skola. Här ser du matsalen.

Moderaterna tog fram ett koncept hur kommunens förskolor kan byggas. Den första, Vattenhjulet, invigdes 2021 och flera planeras.