Framtidsprogrammet 2015-2018Människorna med idéerna som tar ansvar för utvecklingen i TyresöInnehållsförteckning
Attraktivast i regionen
Med fokus på kunskap
En expansiv skärgårdskommun
Norra Tyresö centrum
Leva enkelt och miljösmart
En aktiv och kreativ fritid
Tryggt och trivsamt
Stockholms Gnosjö
Fyra år till med Reinfeldt

Fortsatt ansvar

Under16 år har vi styrt, utvecklat och tagit ansvar för Tyresö med visionen att göra kommunen till den mest attraktiva i hela Stockholmsregionen. Vår utgångspunkt har alltid varit människans frihet, hennes vilja att sträva framåt och förmåga att stå på egna ben. Vi har prioriterat kunskap före flum, jobb före bidrag och en stabil ekonomi före att lova allt till alla. Det kommer vi fortsätta att göra. Vi är nämligen övertygade om att allting hänger samman. Bara den som tar ansvar för ekonomin kan ge oss Tyresöbor den trygghet och välfärd som vi både förtjänar och har rätt till.Moderaterna i Tyresö

Välkommen att ta del av Moderaternas Framtidsprogram. Här kan du läsa om våra idéer för Tyresö de kommande fyra åren. Vi presenterar också våra 21 främsta kandidater till kommunfullmäktige. Moderaterna består av människor med olika livserfarenheter, kompetenser och ursprung. Det som förenar oss är att vi är positiva, lösningsfokuserade, lyssnande och framtidsinriktade.


Vi är det parti som allra tydligast har visat att vi är beredda att utveckla och förnya vår politik. Det är också så vi nått framgång och vill fortsätta bygga samhället starkt. Ödmjukhet inför medborgarna och nya tiders utmaningar är avgörande för ett partis trovärdighet.


Trygghet och gemenskap, där fler kommer till sin rätt och ingen lämnas utanför, utgör en självklar inriktning i Moderaternas politiska kompass. Ytterst handlar det om att ge varje människa möjlighet att, utifrån egna förutsättningar, växa av egen kraft, ta ansvar för sig själv och sina närmaste. Men också tillåtas gå sin egen väg i livet och förverkliga drömmar, hur personliga de än må vara.


Moderaterna är ett parti för hela Sverige och alla människor. Vår värdegrund vilar på alla människors rätt till frihet, respekt för olikheter och lika livschanser.


Med tydliga värderingar, en närvaro i människors vardag och nyfikenhet på vår tids samhällsproblem söker vi nu ditt förtroende i valet den 14 september. Vi vill fortsätta ta ansvar för Tyresö, Stockholms län och Sverige.


Fredrik Saweståhl
Kommunstyrelsens ordförande i Tyresö


Attraktivast i regionen

Tyresö har ett attraktivt läge i den pulserande Mälardalsregionen – Sveriges tillväxtcentrum. Med bara 20 minuter till Stockholms innerstad möter det småskaliga det storskaliga. Skärgårdsliv och landsbygd möter handel, industri och storstad. Motorväg möter hav och forntid möter framtid.


Moderaterna ser Tyresös variationer som en tillgång och vill fortsätta utveckla varje kommundel utifrån dess styrkor och förutsättningar. I vissa delar vill vi satsa på tillväxt och bostadsbyggande, i andra vill vi värna den gröna småskaligheten och ta tillvara på de stora, och i många fall helt orörda, naturområdena.


Under 16 års tid har vi erbjudit en förskola och skola som ger barn och unga en bra start i livet, en äldreomsorg som kännetecknas av kvalitet och tillgänglighet, starka sociala skyddsnät, ett brett och innehållsrikt föreningsliv, goda etablerings och expansionsmöjligheter för företag, snabba och enkla kommunikationer, samt som en del av Stockholms län, tillgång till landets största arbetsmarknad.


Tyresös kvaliteter och värden har satt kommunen på kartan och bidragit till att fler människor än någonsin tidigare nu väljer att flytta hit, bilda familj och bli kvar livet ut. Det är roligt och visar att vi gör rätt saker. Men självklart finns det mer att göra. Vi är inte nöjda. Det kommer vi aldrig att bli.


En förutsättning för framgångarna har varit en stabil och hållbar ekonomi som prioriterar det viktigaste, vår gemensamma välfärd


Inte ett enda år under Moderaternas ledning har kommunen gjort underskott. Det är också med det ingångsvärdet som vi nu fortsätter att forma vår politik för morgondagen.


I det här programmet berättar vi både om vad vi har gjort och vad vi vill göra, på kort sikt och på lång sikt. Vi pekar på utmaningar och möjligheter. Beskriver vår värdegrund och kopplar den till konkreta förslag.


Men framför allt berättar vi om vår vision som ska göra Tyresö till den mest attraktiva kommunen i hela Stockholmsregionen att bo, leva och verka i.


Följ med oss!Med fokus på kunskap

En skola med höga förväntningar, som sätter kunskapsförmedling främst och ser varje barns unika behov är avgörande för att alla ska få en bra start i livet. Det är också detta som ska utmärka skolan i Tyresö.


Inom förskolan strävar vi efter barngrupper som är tillräckligt små för att barnen ska kunna utvecklas och utforska sin omvärld under lugna och ordnade former, samt en personaltäthet som gör att alla blir sedda och känner sig trygga.


Vi har utökat antalet förskoleplatser, skärpt barnomsorgsgarantin, startat ett kvalitetsarbete som utvärderas löpande, gett möjlighet till barnomsorg på obekväm arbetstid och inrättat en gemensam kö för alla förskolor med målet att göra vardagspusslet enklare för många småbarnsföräldrar.För att skapa ännu bättre förutsättningar för livslångt lärande fortsätter vi nu att utveckla det pedagogiska inslaget i verksamheten, stärka samarbetet mellan hem och skola, möta behovet av fler förskollärare och barnskötare, samt välkomna en mångfald av pedagogiska variationer och profiler.


För de lite äldre barnen är det lika viktigt med lugn och ro. Klassrummet ska vara fritt från störmoment. Nolltolerans mot mobbning och andra kränkningar ska råda.


God och näringsriktig kost är betydande för elevernas välmående och prestation, därför har alla grundskolor nu egna skolkök. Långtgående mål om mindre halvfabrikat och mer ekologiska råvaror i matlagningen ska minska svinnet.


Vi arbetar med ”En skola för var och en”. Det innebär att varje elevs utbildning sätts i fokus, med eller utan stödformer, och erbjuds utmaningar som leder till utveckling och lärande utan gränser. På så sätt glöms varken barn med svårigheter eller de som har mer lätt för sig bort. Skolresultaten i Tyresö är goda, såväl i en regional som nationell jämförelse och meritvärdet har aldrig varit högre än det är i dag. Men det finns fortfarande elever som inte når målen. Här har flera viktiga åtgärder vidtagits.


Till exempel har återvändarskolan för skoltrötta permanentats, ett offensivt forskningsbaserat program för att motverka skolk inletts och nyanlända elever har fått utökad undervisning i svenska som andraspråk. Därtill erbjuds sommarskola varje år och i utökad omfattning.


Politikens uppgift är att sätta mål, mäta och följa upp. Politisk detaljstyrning ska inte förekomma i skolan. Hur skolan ska organiseras vet lärare och rektorer bäst.


Drivna och passionerade rektorer och lärare ska premieras och horisontella karriärvägar möjliggöras. Just nu pågår ett matematiklyft som omfattar alla Tyresös lärare, hittills har 23 karriärtjänster införts men fler är på väg. För att ytterligare utveckla det pedagogiska ledarskapet vill vi också att rektorerna ska omfattas av satsningen. Arbetet med kompetensutveckling och legitimering pågår ständigt.


Undervisningstiden i Tyresös skolor ska öka, de tekniska hjälpmedlen bli fler och läxhjälp erbjudas på schemalagd skoltid.


På fritidshem och fritidsgårdar ska barn och ungdomar få en meningsfull fritid och ha stort inflytande över verksamheten.


Gymnasiet står inför stora förändringar de kommande åren. En ny, modern och mer funktionell gymnasieskola , som bättre tillmötesgår de krav på kompetens och erfarenhet som ställs på en allt tuffare arbetsmarknad planeras just nu i Tyresös centrala delar.


Precis som i dag kommer en viktig hörnsten vara ett utvecklat och nära samarbete med det lokala näringslivet och utbildningsprogrammet Ung Företagsamhet. Där kan teori förenas med praktik, idéer omsättas i handling och kreativitet och entreprenörskap uppmuntras. Ytterst handlar det om att förbereda unga människor för vuxenlivet, sänka trösklarna till jobb och vidare studier, för ett självständigt liv på egna ben.En expansiv skärgårdskommun

Ett växande och hållbart Tyresö I dag bor drygt 44 000 i Tyresö, år 2021 väntas vi vara nästan 50 000. För att möta den snabba befolkningsutvecklingen och bidra till en större och bättre fungerande bostadsmarknad, såväl lokalt som regionalt, planeras 3 000 nya bostäder de kommande 7-8 åren. Huvuddelen byggs i och omkring nya Tyresö centrum som växer med en hel stadsdel. Bostäderna byggs i olika upplåtelseformer för att skapa mångfald och möta människors olika behov.


Samtidigt som centrumområdet förvandlas mot en mer stadsmässig miljö, kompletteras och förtätas andra kommundelar för att skapa växtkraft och goda levnadsvillkor. En stor medvetenhet om miljöpåverkan finns med i all samhällsplanering för att säkerställa att vi lämnar efter oss ett rent och hållbart Tyresö till kommande generationer.Norra Tyresö centrum

Leva enkelt och miljösmart

Dagens samhälle ställer stora krav på att människor snabbt och enkelt ska kunna förflytta sig; komma i tid till arbetet, hämta barnen från förskolan eller ta sig till läkaren. För att möjliggöra detta och samtidigt vara skonsam mot miljön är ett väl utbyggt trafiknät och offensiva satsningar på kollektivtrafiken avgörande.

I Tyresö är det Moderaterna som leder den utvecklingen framåt.


Åka kollektivt

Vi har länge varit pådrivande för en tätare och snabbare busstrafik från Tyresös alla kommundelar till Gullmarsplan och centrala Stockholm. Det har bland annat lett till att det nu går bussar från Strandängarna via Hedvigslund in till Gullmarsplan och att det efter ombyggnaden av Brakmarsvägen kommer startas busstrafik till Raksta. Inom kort trafikeras även Skälsätra.

Ny stombusstrafik från Tyresö längs Örbyleden till viktiga mål som Huddinge Sjukhus, Södertörns Högskola och Flemingsberg för att ytterligare korta restiderna är beslutad. Därtill ska busstrafik från norr och söder kopplas samman så att linjer från Tyresö fortsätter från Gullmarsplan till centrala Stockholm, Universitetet och Täby/ Vaxholm, alla dagar.


Fler båtturer till och från Tyresö Brygga i Trinntorp i syfte att föra Tyresö ännu närmare resten av skärgården är, liksom att förbättra tvärförbindelser mot Nacka, Huddinge och Haninge, ett ständigt pågående och prioriterat arbete.


Gå och cykla

Tillsammans med grannkommunerna genomförs stora förbättringar av cykelstråken, såväl längs Tyresövägen som Bollmoravägen, Gudöbroleden och genom Skrubba. Att cykelpendla ska underlättas genom ytterligare cykelparkeringar, fler pumpstationer och olika former av tillgänglighetsanpassningar. En ambitiös cykelplan har antagits och målet är att satsa sex miljoner kronor om året fram till 2020.


Åka bil

Den nya trafikplatsen på motorvägen som gör det möjligt att ta sig mellan Trollbäcken och Tyresö Strand/Östra Tyresö utan att passera genom Tyresö centrum har blivit ett lyft för hela Tyresö. Nu fortsätter arbetet med att skapa smarta och attraktiva trafiklösningar.


Tillsammans med Trafikverket vill vi att Gudöbroleden genom Trollbäcken ska ges bättre framkomlighet. Till exempel bör trafikljusen vid Skogsängsvägen ersättas med en rondell. I samarbete med Trafikverket och Stockholm vill vi få bort trafikljuskorsningen i Skrubba och förlänga Bollmoravägen från Skrubba Malmväg till Gudöbroleden. Det skapar möjlighet för fler företag och arbetsplatser i området.


Ansvar och hållbarhet

Vårt initiativ kring matavfallsinsamling, att miljöanpassa båtlivet för fritidsbåtar och behovstömning av sopor innebär tillsammans med den stora utbyggnaden av vatten och avlopp i Tyresö Strand och Östra Tyresö värdefulla miljövinster. Som ett led i att förbättra miljön ytterligare ska kommunens fordonspark helt ställa om till att enbart bestå av miljöbilar.


Bättre infrastruktur för förnyelsebara fordon skapas genom till exempel fler laddningsstationer och en biogasmack. Dessutom ska koldioxidutsläppen från kommunens varutransporter halveras genom samordning med övriga Södertörnskommuner. Bra för miljö, ekonomi och trafiksäkerhet


Tyresövägen

Arbetet med att förbättra situationen på Tyresövägen är ett av Tyresös största trafikprojekt någonsin. Moderaterna såg till att det startade redan 2013. Varje år framåt kommer avsevärda summor investeras i åtgärder som förbättrar framkomlighet för privatbilism, kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik.


Hela vägen från Östra Tyresö till Tyresö centrum skapas ett sammanhängande gång- och cykelstråk. Vägen breddas steg för steg till tre körfält, nya infartsparkeringar blir till och busshållplatser förlängs. På så sätt ryms fler bussar. Farliga passager och andra farthinder kan röjas undan.


En aktiv och kreativ fritid

Närheten till orörda skogar och den vackra skärgården ger Tyresöborna fantastiska möjligheter till omväxlande friluftsliv och rekreation.


Tyresö är i dag en av Sveriges mest naturskyddade kommuner med Tyresta Nationalpark och sex naturreservat. Beslut har tagits om ett sjunde - Klövberget. Vi ska även göra naturreservat av Telegrafberget och Barnsjön.


Albyområdet är en populär samlingsplats för hela familjen. Vi vill utveckla det till ett nav för det rörliga friluftslivet med omsorg och känsla för miljön.


I den kommunalt finansierade fritidsverksamheten är huvudinriktningen barn, unga och äldre. Vuxna ska i högre utsträckning än i dag betala för sin egen fritid. Det är rimligt och möjliggör att ungdomsföreningars nyttjande av hall- och plantider kan förbli avgiftsfri.


Tyresö ligger i topp i Stockholms län när det gäller stödet till ungdomsidrotten vilket är resultatet av en medveten politik.


Ett rikt och aktivt föreningsliv som uppmuntrar barn och unga till motion, kreativitet och engagemang bidrar starkt till hela kommunens attraktionskraft. Stödet ska fortsätta öka och fördelas med betoning på kvalitet och bredd. Ingen skillnad ska göras på flickor och pojkar. Barn med funktionsnedsättning har hög prioritet.


Mycket har hänt de senaste åren och ännu mer är på gång. En modern idrottshall (Dalhallen), i första hand avsedd för gymnastik har byggts, Tyresöhallen (fd. Nybodahallen) har totalrenoverats till att bli en multihall med kapacitet för spel i de högsta serierna. En omfattande modernisering och anpassning av Tyresövallen för de verksamma idrottsklubbarna har genomförts. Den gamla simhallen har ersatts av Aquarena, flera spontanidrottsplatser och lekplatser har anlagts.


Öppettiderna och e-tjänsterna på biblioteken har blivit bättre och Skatepark 135 är nu nästan dubbelt så stor som tidigare.


Vidare har Kulturskolan fått fler platser, kortare kötider och en bredare programverksamhet. Det är något som ska fortsätta erbjudas och utvecklas, gärna i samarbete med olika aktörer.


Profilfritids är en helt unik och nyskapad modell som Alliansen i Tyresö har tagit fram. Det är föreningsdrivna eftermiddagsoch lovaktiviteter som barn och unga kan välja mellan utifrån egna intressen.


Nu vill vi att en ny ishall byggs i anslutning till Tyresövallen för att skapa bättre tränings- och tävlingsmöjligheter, framför allt för konståkning och ishockey men även för skolklasser och allmänhet.


Ett kulturhus – en samlingsplats för kulturell verksamhet - byggs i nya Tyresö centrum. Här ska inrymmas alltifrån bio till bibliotek och konsthall. Det ska även finnas en stor inomhusscen och en utomhusscen.


Spontanidrotten ska fortsätta växa, bland annat i form av fler konstgräsplaner och utegym. I första hand med syfte att främja hälsa och välbefinnande bland dem som inte är föreningsaktiva.


I Tyresö Strand ska till exempel en fullstor konstgräsplan anläggas.


Vi fortsätter förbättra Trollbäckens IP med särskilt fokus på friidrottsanläggningen.


Ridsporten är utbredd och ska värnas genom olika satsningar på Fårdala Ridskola som till exempel fysiska förbättringar av ridhuset.


Inslaget av nya evenemang som ”Kultur i höstmörkret” och kulturhistoriska vandringsleder ska bli både större och fler för att ytterligare bredda aktivitetsutbudet för gammal som ung.


För att motivera fler människor till en hälsosammare livsstil ska en miljon kronor per år avsättas för särskilda folkhälsoprojekt.


Tryggt och trivsamt

I Tyresö är det tryggt att leva och bo. Det visar siffror från Brottsförebyggande rådet och Statistiska Centralbyrån. Brottsligheten är låg och den upplevda tryggheten är hög jämfört med snittet för Stockholms län. En nära samverkan med polis, räddningstjänst, skola, föräldrar, bostadsföreningar och företagare har bidragit till detta. Men mer återstår att göra.


Otrygghet har stor inverkan på varje människas frihet och livskvalitet och ska bekämpas i alla lägen. Det brottsförebyggande arbetet ska intensifieras. Föräldravandringarna måste bli fler och grannsamverkan vanligare. Fysiska förbättringsåtgärder ska vidtas, som bättre belysning och färre mörka buskage.


Familjevänligt

Tyresö är och ska vara en familjevänlig plats. Vi vill samla flera av landstingets och kommunens familjetjänster under ett tak. En ny Familjegalleria med bland annat öppen förskola, Barnavårdscentral, föräldragrupper och utbildningar i kombination med sådant som lekland och leksaksbutik skulle förenkla vardagen för många småbarnsfamiljer.


I mötet med barn som far illa är det extra viktigt att insatserna präglas av hög kompetens och kvalitet för att snabbt och effektivt kunna ge skydd och trygghet. Samarbetet med organisationen Maskrosbarn ska här fortsätta för att i alla led arbeta utifrån barnens bästa.


Nystart

Att inse när utmaningarna i livet blir för stora för ens egen förmåga är att vara stark. Att söka hjälp är att vara handlingskraftig. I Tyresö ska det vara enkelt att få hjälp oavsett om det handlar om familjeproblem, droger eller ekonomiska kriser.


Skuldrådgivning erbjuds redan men ska utvidgas. Likt Lyxfällan på TV ska man hemma vid köksbordet kunna få råd, stöd och idéer om hur man tar kontrollen över sin privatekonomi. Kommunens eget 12-stegsprogram ska börja med drop-in, dvs. hjälp utan biståndsbedömning.


Leva livet – hela livet

Naturupplevelser, sportaktiviteter och shopping; i Tyresö är det nära till allt för den som lämnat yrkeslivet bakom sig och har mer egen tid. Här ska finnas flera olika boendeformer som gör att var och en hittar rätt utifrån sina behov, utan att behöva kompromissa med livskvaliteten.


I dag finns flera seniorboenden och ett helt nytt trygghetsboende. Detaljplanen för nya parhus vid Tegelbruket är antagen. Men fler tillgängliga boendeformer behöver utvecklas för alla plånböcker. Det ska alltid finnas flera aktörer i äldreomsorgen att välja mellan och flera vård- och omsorgsboenden i och utanför kommunen att flytta till.


”Trygg i Tyresö” är ett tätt samarbete med Handengeriatriken som gör att äldre tryggt kan flytta hem fullt uppbackad med vård och omsorg.


Tyresö ska bli den första kommunen i landet som är certifierad av Silviahemmet för hög kompetens inom demensvården.


Som serviceorganisation måste Tyresö kommun fortsätta möta människors ökade förväntningar och krav genom att erbjuda ett stort och varierat omsorgsutbud med hög kvalitet och tydlig information.


Det uppföljningsarbete som finns i dag sätter tidigt fingret på eventuella brister


Stockholms Gnosjö

När Svenskt Näringsliv i år frågade Tyresös företagare om kommunens företagsklimat kom Tyresö på 43:e plats av 290 kommuner. Det är bra men inte tillräckligt. Företagsamhet ger jobb, tillväxt och utveckling. Vårt mål är att Tyresö ska utvecklas till Stockholms Gnosjö, en toppkommun för entreprenörskap och småföretagande. Här ska arbetslinjen vara mycket stark


Kontakten och servicen för företagen ska vara nära och präglas av vår gemensamma utmaning – att skapa fler arbetstillfällen och bryta utanförskap.


Det ska vara lätt att etablera sig, få stöd och expandera i Tyresö. En översyn ska göras av företagsområdena för att förtäta och skapa förutsättningar för fler arbetsplatser. Skrubbatriangeln ska utvecklas med Stockholm och Nacka.


Samverkan med företag om lärlingsutbildningar och identifiering av utbildningsbehov är av betydelse för att förbättra matchningen på en alltmer föränderlig arbetsmarknad. Vuxenutbildningen som redan i dag når goda resultat måste fortsätta möta de nya kunskapskraven. Vi ger människor goda möjligheter att byta karriär mitt i livet samt erbjuder en kontinuerlig antagning till svenska för invandrare så att invandrad arbetskraft snabbt kan integreras i samhället och klara egen försörjning.


För att ge ungdomar nödvändig arbetserfarenhet och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden ska kommunen vara en aktiv partner i sökandet efter sommarjobb. Det kan ske genom till exempel nätverk, coachning eller andra stödresurser.Fyra år till med Reinfeldt

Det var av nyfikenhet och intresse för människan som jag valde politiken. För mig är det där det börjar. Hos människan och i människans relation till andra människor.


Jag sökte mig till Moderaterna. Ett parti som bärs av en tro på människan, hennes strävan efter frihet, förmåga att skapa, uträtta och göra både sig själv och andra rättvisa. Ett parti som ser människan som kapabel och med stora möjligheter.


Moderaterna bärs av värden som frihet och ansvar. Vi tror på människans inneboende kraft och vilja att ta ansvar. På var människas rätt till sina egna livsval. Vi tar vår utgångspunkt i de problem och möjligheter människor upplever i sin vardag


Vi vill att fler människor ska kunna stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete. Att fler ska känna att de kan göra en insats och få lön för mödan. Det skapar möjligheter till makt över den egna vardagen åt var och en, men också resurser till en bättre välfärd.


Vi vill att våra barn ska berikas med kunskaper, bli väl behandlade och utvecklas till ansvarstagande ungdomar i vår svenska skola. Att våra äldre ska känna trygghet i omsorgen och att sjukvården ska fungera bra. Vi vill få på plats ett rättsväsende som förmår stå upp mot våld, brott och droger.


Vår idé för Sverige är att fler i vårt land ska känna att här finns en plats för dem. Att här tas var människas potential tillvara. Att här ges alla möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Med tydliga värderingar, en närvaro i människors vardag och en öppenhet i fråga om politikens tekniska lösningar. Så vill vi bygga ett friare, tryggare och mänskligare Sverige.


Fredrik Reinfeldt
Partiledare för Moderaterna och Sveriges statsminister