TYRESÖALLIANSEN 2015-2018

ALLIANSEN

Alliansen i Tyresö består av Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Vi har en gemensam värdegrund och vill tillsammans fortsätta ta ansvar för att utveckla Tyresö till den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.


TYRESÖBORNA I FOKUS

Kommunen är både en serviceorganisation och en myndighet. Det är viktigt för oss att du blir respektfullt bemött, att besluten är rättssäkra och att handläggningen är effektiv. Så långt det är möjligt ska dina önskemål vara kommunens mål


För Alliansen är Tyresöbornas vardag det viktigaste. Tyresöborna prioriteringar och behov är olika och därför är det viktigt med en mångfald av bra verksamheter. Att du och din familj själva får välja vilken skola dina barn ska gå i. Att du bestämmer vilka som kommer hem till dig om det skulle bli aktuellt med hemtjänst. Att ni bestämmer hur ofta ni vill ha er soptunna tömd. Vår uppgift är att ge er trygga alternativ och de får gärna vara olika. Vi vill ha mer valfrihet och mångfald.


EKONOMI

Den som har ambitioner inom välfärden måste hålla ordning på ekonomin. Under de 16 åren som Alliansen haft förtroendet att leda utvecklingen i Tyresö har kommunen gjort överskott, och vi har därför kunnat tillföra nya resurser till skola och omsorg. Politik handlar inte om att spendera mest utan att lägga de resurser som finns där de bäst behövs. På så sätt får du mer pengar kvar i plånboken och det tycker vi är bra.


KOMPETENTA MEDARBETARE

Den som vill få bättre resultat i skolan och en tryggare omsorg måste ge lärare och undersköterskor utrymme att använda sin kompetens. Därför fattar vi inte detaljbeslut om skolböcker eller näringsinnehåll i elevernas mat. Vi är däremot noga med att följa upp att alla barn når sina kunskapsmål och att äldreomsorgen är trygg och säker.


EN SKOLA FÖR VAR OCH EN

Alla elever, oavsett bakgrund, ska ha en bra grund att stå på för att kunna förverkliga sina drömmar i livet. För att göra det möjligt måste utbildningen hålla hög kvalitet.


Kvalitet skapas genom kunniga och engagerade lärare som ger varje elev möjlighet att nå kunskapsmålen. Det stimulerar viljan och lusten att lära mer. Skolan blir aldrig bättre än mötet mellan lärare och elev. Därför ska vi satsa på våra lärare. Det handlar inte bara om löner, det handlar också om vidareutbildning, tydliga karriärmöjligheter och höga krav vid rekrytering. I skolan ska alla känna sig trygga och arbetsro ska råda. Mobbning och andra kränkningar måste konsekvent bekämpas och i Tyresö råder nolltolerans. Allt arbete mot mobbning och kränkningar ska bygga på dokumenterat framgångsrika forskningsbaserade åtgärder. Det är vad vi kallar en skola för var och en.


ALLTID ARBETSLINJEN

Arbetslinjen är tillsammans med en ordnad ekonomi och bra utbildning det viktigaste för fortsatt tillväxt och ger därmed förutsättningar för en bra välfärd. Insatser för att främja arbete och egen försörjning ska därför utvecklas genom samverkan med myndigheter, kommuner, förvaltningar och andra organisationer. Kontakten med det lokala näringslivet är viktigt i arbetet med att öka sysselsättningen.


Särskilt viktiga grupper är ungdomar och invandrare som saknar erfarenheter och kontaktnät från den svenska arbetsmarknaden. Utgångspunkten är att alla kan vara med och bidra oavsett födelseort, ålder, arbetslivserfarenhet eller utbildning.


LEVANDE KULTUR OCH AKTIV FRITID

Tyresö förknippas ofta med sitt rika föreningsliv och den fantastiska naturen med mycket bra förutsättningar för stimulerande aktiviteter i det fria. Vi vill fortsätta utveckla utbudet av aktiviteter både genom egna arrangemang, investeringar och genom att skapa goda förutsättningar för föreningslivet.


I vårt Tyresö prioriterar vi barn, ungdomar och breddaktiviteter inom både kultur- och idrottsområdet. Det gör vi genom att behålla nolltaxan, som ger alla ungdomsföreningar gratis tillgång till kommunala anläggningar. Funktionsnedsatta barn och ungdomar är, och kommer att vara en högt prioriterad grupp i vårt Tyresö. Utbudet ska präglas av mångfald och valfrihet. Vi fortsätter bygga nya och utveckla befintliga anläggningar, gärna i samverkan med föreningar, näringsliv och våra grannkommuner. Ett planerat kulturhus vid Tyresö centrum kommer att bli en mötesplats för alla generationer med bibliotek, scener, biograf, samlingslokaler och en mångfald av aktiviteter


OMSORG I TIDEN

I Tyresö ska det vara lätt att leva livet, hela livet. Hjälp i hemmet ska finnas för den som inte själv längre klarar sin omvårdnad. Hjälpen ska ges med respekt för individens integritet och självbestämmande. Den enskildes rätt att styra sin vardag ska alltid vara vägledande. Även om omsorgen bedöms vara av hög kvalitet kan den upplevas på olika sätt av olika människor. Därför ska det finnas ett stort utbud av aktörer att välja mellan, både för hjälp i hemmet och vård och omsorgsboenden.


Där det är möjligt ska hjälp hemma vara ett alternativ till vård- och omsorgboende. Där lämpliga tekniska lösningar finns ska detta vara ett alternativ som den enskilde kan välja. Det finns många äldre som önskar få känna tryggheten i att bo i en gemenskap. Därför ska vi fortsätta planera för olika former av tillgängliga boenden, med eller utan omsorg. Anhöriga som vårdar en närstående behöver ibland avlastning eller annat stöd för att orka med. Därför ska omsorgen vara lyhörd för deras behov och tillsammans med landstinget erbjuda det stöd som efterfrågas.


TYRESÖ - LEVANDE I ALLA DELAR

Alliansen vill göra Tyresö till den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.


En bärande tanke för oss är att förtäta i centrala lägen och i övrigt värna om karaktären i våra olika kommundelar och slå vakt om det gröna, naturnära Tyresö. En genomtänkt stadsplanering bidrar till stärkt trygghet i samhället.


Alliansen vill arbeta för att fler företag och arbetsplatser ska kunna rymmas i Tyresös företagsområden.


Vi vill utveckla centrumområdet med moderna bostäder och mer handel. För oss är det viktigt med olika upplåtelseformer. Alliansen har påbörjat planeringen av Norra Tyresö Centrum. Här skapas attraktiva stadskvarter, nya gator, ett nytt torg, nya grönytor, trivsamma innegårdar, fler butiker, mer service och nya möjligheter för kultur, fritid och utbildning för alla.


Trollbäcken är och ska förbli en lummig och grön villastad. Men även i denna kommundel behövs nya upplåtelseformer, arbetsplatser och service. Därför vill vi under perioden även genomföra en centrumutvecklingsplan för Trollbäcken som omfattar området från Drevviken till Södergården inklusive Alléplan.


Karaktären och miljön i Östra Tyresö ska värnas med stora tomter och bra byggrätter. Därför vill vi ha ett högt tempo i planläggningen av Östra Tyresö. Alliansen har tagit ett nytt initiativ för att se om det snabbare går att släppa fram större byggrätter till enskilda fastighetsägare i de yttre delarna av Brevik. Detta under förutsättning att viktiga miljökrav klaras


Har du frågor eller funderingar? På respektive partis hemsida finns mer information om vår politik.