Lägg ner prestigen och kom överens med båtklubbarna i Tyresö!

År 2017 fattade dåvarande kommunstyrelsen ett beslut om en höjning av båtklubbarnas arrendeavgifter. Ett beslut som vi Moderater vill häva eftersom underlaget inför beslutet var bristfälligt och missvisande. Sedan maktskiftet har vi i opposition flertalet gånger försökt påverka styret (S, MP och L) att ändra sin uppfattning.

På senaste kommunstyrelsen lämnande Moderaterna in ett ledamotsinitiativ (i sin helhet nedan) att kommunen behöver komma överens med Tyresös båtklubbar för att nå ett avtal där bägge parter är överens.

– Som kommun behöver vi självklart ha ett gott samarbete med våra båtklubbar. Vi tycker att det är fullt rimligt att båtägare ska kunna förvänta sig rimliga villkor och avgifter för att kunna utöva sin ideella verksamhet, säger Anki Svensson (M).

____________

Ledamotsinitiativ  
Kommunstyrelsen  

Angående villkor och avgifter för ideella båtklubbar i Tyresö som arrenderar mark/vatten av Tyresö kommun.

Tyresö är en fantastisk skärgårdskommun. Stora delar av kommunen är omringat av vatten och en stor attraktionskraft med Tyresö är just blå och gröna värden. Moderaterna har en vision att Tyresö ska bidra till en mer levande skärgård. Många båtklubbar har kö för att få en båtplats och vi behöver möjliggöra fler platser och ett gott samarbete med våra ideella båtklubbar.

År 2017 fattade dåvarande kommunstyrelsen ett beslut om en höjning av båtklubbarnas
arrendeavgifter. Ett beslut som vi Moderater vill häva eftersom underlaget inför beslutet var bristfälligt och missvisande (se Båtrådets skrivelse till kommunen 2019-06-12). En ny rapport från Tyréns levererades 2022-02-22 och Båtrådet har inkommit med flera synpunkter kring denna utredning (2022-05-30) samt skrivelser efter det datumet. Förhandlingarna med Båt-rådet har minst sagt dragit ut på tiden och flera båtklubbar kan bli avtalslösa därför är det brådskande att parterna hittar lösningar där de är överens.

Moderaterna yrkar på

att: i dialog med Båtrådet teckna ett nytt normalavtal där parterna är överens.
att: ta hänsyn till Båtrådets synpunkter beträffande befintliga arrendeavtal, servitutsfrågor samt interimsavtal.
att: bilda ett samarbetsorgan tillsammans med Båtrådet för frågor som berör Tyresös båtliv på kort och lång sikt.
att: utarbeta en handlingsplan i samverkan med Båtrådet för realisering att möjliggöra fler båtplatser och andra förslag för att göra Tyresö till en mer levande skärgårdskommun. Handlingsplanen skall vara färdig under våren 2023.


 
Anki Svensson (M)                           
Oppositionsråd        

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut